CLOSE X
Advertisement
X
4 days ago
Ukhubazekile, wazalelwa etyotyombeni, akabazi ubomi bokuhlala endlwini
Ukhubazekile, wazalelwa etyotyombeni, akabazi ubomi bokuhlala endlwini
Iindaba

Ukhubazekile, uzalelwe etyotyombeni akabazi ubomi bendlu yezitena.

4 days ago
Lanquma inqatha eMnquma
Lanquma inqatha eMnquma
Iindaba

Umbutho wabathengisi-zitalatweni, iButterworth Hawkers Association uthi unethemba lokuba ibutho looKhetshe alizokukhetha ...

4 days ago
Amaqela ezopolitiko aphefumla kwintetho kaMasualle
Amaqela ezopolitiko aphefumla kwintetho kaMasualle
Iindaba

Amaqela ezopolitiko aphefumle ngentetho yobume bephondo ethe yenziwa yiNkulumbuso uPhumulo Masualle kwiveki ephelileyo.

4 days ago
UMbananga usondeza indlebe karhulumente eluntwini
UMbananga usondeza indlebe karhulumente eluntwini
Iindaba

Isithethi kurhulumente waseMpuma Koloni uSonwabo Mbananga, uthi into ephezulu kulo msebenzi wakhe mtsha kukuqinisa unxulumano ...

4 days ago
Majodina: Uyasigqiba uTwitter noFacebook
Majodina: Uyasigqiba uTwitter noFacebook
Iindaba

UMphathiswa wezemidlalo, ulonwabo, ubugcisa nenkcubeko eMpuma Koloni uPemmy Majodina, uthi wathabatha isigqibo sokuba azikhwebule ...

4 days ago
UNondumiso uzidumise ngemisebenzi yakhe
UNondumiso uzidumise ngemisebenzi yakhe
Iindaba

“Impumelelo yewonga lam ayikokuthanda kwam okanye ukwenzelelelwa, koko kukuzinikela kwanokuzimisela kwam kumsebenzi endiwenzayo.”

4 days ago
Balila iinyembezi abazukulwana bamaxhoba eSS Mendi
Balila iinyembezi abazukulwana bamaxhoba eSS Mendi
Iindaba

Ukukhunjulwa kwesiganeko sokuzika kwenqanawa i-SS Mendi kubangela ukuphalala kweenyembezi kwabo bangabazukulwana kumaxhoba ale ntlekele.

4 days ago
Bathi kungcono bayokufundela endleleni
Bathi kungcono bayokufundela endleleni
Iindaba

KWEZINYE izikolo abafundi baziva bekhuselekile xa bengaphakathi kumagumbi okufundela, kodwa kwisikolo samabanga aphezulu ...

4 days ago
Amasebe kaRhulumente abulala iilwimi zemveli
Amasebe kaRhulumente abulala iilwimi zemveli
Iindaba

Ziyakhula iziganeko zokungathotyelwa komgaqo-siseko kunye nomthetho iUse of Official Languages Act ngokumayela namalungelo eelwimi.