Advertisement
X

Heady goea here

UMFUNDISI nabazalwane bakhe basale bencela izithupha ngenkathi begilwa omunye wabefundisi okuthiwa ungumngane wakhe eshaqa wonke umnikelo onguR10 000 namaselelula abazalwane abanikele ngawo enkonzweni, emuva kwalokho washaya wachitha.

Kuyimanje kuthiwa lo mfundisi wezimanga odabuka eQwaqwa eFree State akaziwa ukuthi ukuziphi izinkalo njengoba eshiye nomngane wakhe abangamathe nolimi naye edidekile.

Okuthiwa ugilwe umngane wakhe, uPastor Sizwe Mkhize webandla iChristian Fellowship Centre.

Umthombo opotshozele leli phephandaba okungomunye wabazalwane baleli bandla obekhona lo mfundisi eshaqa umnikelo wabazalwane, luthe lesi sehlakalo senzeke enkundleni yezemidlalo KwaMakhutha ngoMgqibelo lapho laba befundisi bebebambe khona inkonzo.

“Kunetende ebelimisiwe kusukela ngoMsombuluko. NgoLwesihlanu wusuku okwatheleka kulo abantu baba baningi. NgoMgqibelo ekuseni kwabe sekucelwa abantu ukuthi baphume etendeni baye ngaphandle ukuze abefundisi bakwazi ukubakhulekela kahle ngoba babebaningi kakhulu,” kusho umthombo.

Ngenkathi kuphunywa etendeni kuthiwa kwasala abathile ababegade umnikelo owawubekwe phezu kwendwangu enkulu etendeni.

Umthombo uthi ngenkathi kusahlelwa abantu ukuthi bame kolayini, umfundisi osolwa ngokweba, wancinza abathile abasondelene naye ukuthi bangene etendeni bathathe umnikelo.

“Konke lokhu kwenzeka ngokushesha. Nabasetendeni abanakanga ngoba bezitshela ukuthi umnikelo uya kubafundisi bobabili ngoba vele yinto abayijwalele ukuthi bahlukaniselane umnikelo,’”usho kanje umthombo.

Uthe indaba yonakale ngenkathi sekubonakala lo mfundisi esengena emotweni yakhe eyi-Audi esuke ngesivinini yashaya yachitha nabebephethe umnikelo ukuthi kukhona okwenzekile.

“Uthe eqambe ebuza uMkhize ukuthi kwenzekani, yabe isishaye yachitha imoto nomnikelo. Uthe ezama ukumfonela efuna ukuzwa ukuthi kwenzekani, ucingo lwakhe lwangabe lusangena,’” kuchaza umthombo.

Ngokwalo mthombo, baceliwe uMkhize ukuthi udaba bangaluthi vu ngoba ngokwenzekile ngoba kuzohlaza ibandla.

UMkhize uvumile ukuthi lo mfundisi abavamise ukuthi benze naye izinkonzo ngokuhlanganyela, uhambe nawo umnikelo.

Uthe ubevele elindele ukuthi amholele kodwa wangakwazi ukucacisa ukuthi bekumele amholele malini.

Uthe: “Yindlela lena ebengimholela ngayo ngoba usebenzise izindleko zakhe elala emahhotela ngemali yakhe’.

Ebuzwa ukuthi bagcine nini ukuxhumana naye lo mfundisi osolwa ngokweba, uthe sekunesikhathi kodwa okungasho ukuthi yingoba bexabene.

Umthombo ukuphikile ukuthi umsolwa ubesebenzise izindleko zakhe. Uthe nguyena uMkhize othwale zonke izindleko zokulala emahhotela, kuphela usesaba ukusho ukuthi umngane wakhe ‘’umqhumisile”.

SHOW ALL
Advertisement