CLOSE X
Advertisement

Ufuna intsha ibe neqhaza ezindabeni zezomnotho

Isolezwe

INTATHELI YESOLEZWE

Share this story
Mnuz Ronald Lamola

INTSHA kumele inikwe ithuba lokubamba iqhaza ezindabeni ezithinta ezomnotho ukuze ikwazi ukwenza umehluko emphakathi. Lokhu kushiwo yiPhini likaMengameli we-ANCYL, uMnuz Ronald Lamola (osesithombeni) izolo.

“Isixazululo sokubhekana nezinselelo kwezomnotho silele entsheni. Le ntsha ezulazula emalokishini inawo umqondo,” kusho uLamola ngesikhathi kunenkulumo-mpikiswano ye-ANCYL ePitoli.

“Uma intsha ingabaholi emphakathini, kungani ikhishelwe ngaphandle ezindabeni ezithinta ezomnotho?” kubuza uLamola.

ULamola ubebeka umbono wakhe ngezindaba ezithinta ipolitiki nenkululeko yezomnotho kule ANCYL Dialogue ebise-University of South Africa ePitoli.

Uthe okwamanje lapha eNingizimu Afrika ngabasezingeni elithile kuphela abahlanganiswa nezindaba ezithinta umnotho.

ULamola uthe kumele kuphindwe kubhekisiswe umthetho ongu-Section 25 woMthetho-sisekelo wezwe. Uthe lo mthetho umayelana nobunikazi bomhlaba.

Uthe kunesidingo sokuthathwa ngokomthetho komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo, nezimayini zibe ngaphansi kukahulumeni.

Uthe ayikho into eshintshile kusukela ngo-1994 selokhu kwaba khona uhulumeni wentando yeningi eNingizimu Afrika.

“Kudingeka sibe nenkululeko yezomnotho, hhayi lomnotho onenhlese yobandlululo esawuthola ngo-1994. Abantu abamhlophe basaphila impilo entofontofo sengathi baseHollywood. Iningi labamnyama lisakhungethwe wububha, bathembele emalini eyisibonelelo sikahulumeni ukuze baphile,” kusho uLamola.

Share this story
Advertisement
X