Advertisement
X

Wasihlanganisa ngeNkalakatha

INKALAKATHA yigama laselokishini lomuntu onswempu, oyiskhokho!

NoMandoza ubenjalo kanti lokhu kufakazelwe ngabaculi, umndeni, izihlobo, abalandeli nabangani bonke abebethi ubeyinkunzi.

UMANDOZA oshone ngeSonto esendleleni eya esibhedlela ngemuva kokuxinwa wumdlavuza wobuchopho. Credit: INLSA

UMandoza, ozalwe enguMduduzi Tshabalala eSoweto, uzakhele udumo ngengoma eyashisa izikhotha iNkalakatha ngo-2000.

Kwakuyingoma ephambili futhi kuyigama le-albhamu yakhe yesibili esezimele. Yadidiyelwa nguGabi le Roux.

INingizimu Afrika yayisahluleka ukuhlala ngokubekezelelana ngokobuhlanga.

Kodwa iNkalakatha yathandwa ngabamnyama nabamhlophe.

Ngisho namanje, ngemuva kweminyaka engu-16, leli culo liseyintandokazi yonke indawo, kungaba yimidlalo ye-rugby noma emaphathini.

ULe Roux uthe: “Kuthatha iculo elilodwa ukusihlanganisa. INkalakatha kwakuyilelo culo. UMandoza wayeyisibonelo somfana wase-Afrika okhule ehlupheka kodwa ngokusebenzisa ithalente, wakhombisa ukuthi noma ngabe ngubani angawafeza amaphupho akhe Sheathing sakhe inkululeko yayiseyintsha. Kodwa ngisho ontamolukhuni babemthanda naleli culo

UMandoza akavelanga waba yisibonelo esihle njengoba eneminyaka engu-16 waboshelwa ukutshontsha imoto.

Ngesikhathi ebuyela ekhaya, wahlangana noSiphiwe “The General GTZ” Sibisi noSizwe “Lollipop” Motaung noSibusiso “Bless” Thanjakwayo, abangasekho. Basungula iChiskop basayina esitebeleni sokuqopha sika-Arthur Mafokate i-999. Baba nengoma eyashisa izikhotha iKlaima.

Ngawo ama-1990s iChiskop yayisebenza noLe Roux enkampanini yakhe iGroove City noTim White.

ULe Roux uthe ngo-1999 banquma ukuthi uMandoza nguyena owayesobala ukuthi kumele akhiphe kuqala yedwa.

“Wayenento ehlukile ongeke uyifundise noma uyithenge. Wazalwa nayo. Wakhombisa ukuthi wayengumuntu oheha abantu kuChiskop. Yize inhloso yethu kwakuwukubethula bonke njengabaculi abazimele kodwa sabona ukuthi uMandoza nguyena owayesekulungele.”

UBless noLollipop sebashona sekusele uGeneral kuphela kuChiskop.

UMandoza wakhipha i-albhamu yakhe i-9-II-5 Zola South. Yayinengoma eyashisa izikhotha ethi Uzoyithola Kanjani ayepike kuyo uGeneral.

“I-Uzoyithola Kanjani yiyona ngoma engiyithandayo kaMandoza ngoba ngipikiwe kuyo,” kusho uGeneral.

“Amajita ekasi ayengasebenzi ngaleso sikhathi kodwa asitshela ukuthi ngesikhathi kuphuma le ngoma asukuma ayofuna umsebenzi. Kwakuyiculo eligqugquzelayo.”

Elinye iculo elaba yiculo lesizwe hhayi ekhoneni kuphela kwaba yiNkalakatha. ULe Roux ukhumbula kahle ukuthi iculo laqhamuka kanjani.

“Istudio sami sasisendlini yami eFish Hoek ngaleso sikhathi. UMandoza wayehleli phandle engadini ecabanga amagama mina ngangisestudio ngidlala ngo-bassline ku-keyboard. Abantu abaningi bacabanga ukuthi lo msindo webhesi odumile kuNkalakatha kwakuyisigingci se-rock kanti cha. Kwakuyi-ogani ngabe sengiyishintsha ukuthi izwakale njenge-rock. Ngangilokhu ngidlala lowo msindo. Wangena endlini egijima wathi: ‘Bra Gabs! Le nto izoba nkulu!’ Ngesikhathi eseqala ukucula kwaba ngelinye lamaculo enzeka ngokushesha. Saqeda ngalo ngemuva kwamahora amabili nohhafu. Ngicabanga ukuthi abaphansi babenathi ngalolo suku.”

Leli culo elawina imiklomelo ladayisa ngaphezulu kuka-350 000.

Kwabe sekuba khona uGodoba, Tornado neSgelekeqe, okwaba yingoma yokuqala engadidiyelwanga nguLe Roux kodwa nguDJ Cleo.

Ngo-2004 uMandoza wasebenza noDanny K ku-albhamu iSame Difference.

"Kwakuyisikhathi esihlukile ezweni ngoba ukusebenzisana kwabaculi bezizwe ezingafani kwakuhlukile ngakho abantu bathatheka ngeSame Difference. Ngicabanga ukuthi kwakhombisa ukuthi singasebenzisana yize singafani,” kusho uDanny K.

Le albhamu yathola iSAMA yeBest Pop Album nendondo yeChannel O Music Awards.

Ngemuva kwalokho uMandoza wakhipha i-albhamu iPhunyuka Bemphethe ngo-2005 kodwa umculo wawushintsha.

Abaculi babengasadayisi njengakuqala futhi nento yabezindaba yokulandela osaziwayo yayisikhula.

UMandoza ubehlale esematheni emaphephandabeni kanti ngo-2008 waba sengozini yemoto okwashona kuyo abantu ababili.

“Wayebacasukela abezindaba kwezinye izikhathi.”

U-Eaton uthe u-2008 “kwakuwunyaka onzima kuMandoza njengomuntu”

UCurwyn Eaton owayeyimenenja kaMandoza kusukela ngo-2009 kuya ku-2015, uthe into eyasiza uMandoza ukuthi amelane nalokhu wumculo.

Kwaba yi-albhamu yakhe ka-13 iSgantsontso (eyaphuma 
ngo-2013) lapho lo mculi wekwaito abona khona ukuthi umphakathi usuyamamukela futhi.

Yize kunjalo uMandoza waxinwa wukugula futhi ubengapheli esibhedlela.

Ngesikhathi eshona ubephethwe wumdlavuza wobuchopho.

UMandoza ushiye emhlabeni umkakhe nezingane zintathu.

SHOW ALL
Advertisement