UMphathiswa weSebe lezobuGcisa neNkcubeko uNathi Mthethwa
UMphathiswa weSebe lezobuGcisa neNkcubeko uNathi Mthethwa
Igqala kwimidlalo yeqonga lizityand' igila phambi koMphathiswa
Igqala kwimidlalo yeqonga lizityand' igila phambi koMphathiswa

Ebevuth’ amadangatye ebila ngumsindo amagcisa aseBhayi ngethuba ebezibika,  evakalisa ukungoneliseki kwawo, ukulaxazwa nokungakhathalelwa ngamasebe enkcubeko nobugcisa kumasebe aphantsi korhulumente wephondo laseMpuma Koloni nelikamasipala waseNelson Mandela.

La malungu  bebandakanya umdlali weefilimu zikamabonakude uNomhle Nkonyeni,  umqambi nomvelisi  womculo uSizwe Zako bekunye nolutsha,  bebezimase intlanganiso yokusungula ingxowa –mali yokusekela abantu abatsha abangamagcisa ebizwa ngokuba yiDebt Fund  nebibanjelwe kwiholo yoluntu iNangoza Jebe kwilokishi yaseNew Brighton izolo.

Lo msitho ububizwe lisebe lobugcisa nenkcubeko kurhulumente wesizwe,  ubuzinyaswe ngumphathiswa weli sebe uNathi Mthethwa namagosa esebe lakhe,  ekhatshwa ngawephondo nawakamasipala wale ndawo.

“Sibuhlungu,  sophela ngaphakathi,  singabanye siyahamba silishiye eli Bhayi siyokufuna amarhiwu aluhlaza koomaRhawuti kuba asikhathalelwanga kwelokuzalwa, nalapho sifika sihlukunyezwe,  abanye bethu balala ezitalatweni ngenxa yoko. Ezi zezinye zeentetho ebezivakala kule ntlanganiso.

Amanye ala malungu angamagqala kweli candelo akhalazelwe ukubekelwa ecaleni nokucinywa kwamagama awo ezincwadini ekubeni bedlale indima enkulu besakha ulutsha kwezobugcisa.

“Sidiniwe zizithembiso, kutheni iOpera House yethu ingajikwa ibe yindawo yokudlalela ifane neBaxter, Windybrow neMarket Theatre, inkulu, inembali, iyasetyenziswa, mphathiswa sicela ukuba ufake imali eOpera House ngoku,” utshilo uZukiswa Cakucaku ongumdlali weqonga.

UMthethwa uchazele inginginya yamagcisa abelapho esithi,  wonke umntu omtsha usebenza ngecandelo lobugcisa wamkelekile kule ngxowa –mali,  kwanabantu abadala abasebenza ngolutsha bangafaka izicelo.

“Size apha ngabom kuba siyazi ukuba iBhayi linemiceli-mngeni emininzi kwezobugcisa nenkcubeko,  sizakubuya nosekela-mphathiswa sizokuhlalela imbizo, sive  nangakumbi neengcebiso nangeminye imiba, sizakuphanda nangezikhalazo zenu,” uqukumbele ngelitshoyo.