Limiselwe umhla wamashumi amabini anesine yinkundla kamantyi yaseNgqushwa ityala lamadoda amathathu atyholwa ngokubulala owasetyhini kwilali yaseMahlubini ekuqaleni konyaka.

La madoda osapho olunye  atyholwa ngokuxhwila aze abulale uNoluthabo Maliza (25) ngomhla weshumi elinesithathu kwinyanga yoMqungu kulo nyaka kwidolophu yaseNgqushwa, ngethuba wayelindele umyeni wakhe ngaphandle kwale nkundla. Umzimba womfi lo waye wafumaneka ulahliwe kude kufuphi nelali yakuQamnyana ngosuku olulandelayo emva kokubhengezwa nje ngolahlekileyo emapoliseni.

 Kudliwano-ndlebe nabeendaba, uMomelezi Maliza oliqabane lowasetyhini,  wadiza ukuba ngethuba ephuma kule nkundla wafika umfikazi kwakunye nesithuthi eso ewayemshiye kuso benyamelele. 

UMaliza uvakalise nokuba bekusele kuziinyanga ezimbalwa yena kwakunye nowakwakhe bathi baphuma kwikhaya labo ebebehlala kulo ngenxa yokungavisisani nosapho.

UNomtola Vellem (45) ongunina womfikazi yena uthe emva kwengxabano leyo waye wayalela intombi yakhe kwakunye nomyeni ukuba bayokuhlala naye kwindawo yaseThembeni kwakwidolophu yaseNgqushwa. 

“Ngentsasa yosuku lokuxhwila kwakhe uNoluthabo waye wandichazela ngamadoda azama ukumhlukumeza ngaphandle kwenkundla,” utshilo uVellem.

 Usapho lwalo wasetyhini luvakalise ukungoneliseki nanjengoko besakholelwa ukuba kusekho ababandakanyekayo abangekabanjwa.