Abantwana besikolo bedlala umdlalo webhola Umfanekiso: Babili Maseko

Njengokuba ilizwe loMzantsi Afrika lizakube liqaphela usuku lolutsha ngoLwesihlanu, ulutsha lwelali yaseThanga eGcuwa, kulindeleke ukuba lizonwabise ngemidlalo entlobo-ntlobo ngale mini.

Ilali yaseThanga izakusindleka itumente ebizwa ngokuba yiFiltane June 16 Commomeration, kuyo kulindeleke ukuba kudlalwe ibhola ekhatywayo kunye neyomnyazi.

Le midlalo ithiywe ngegama lelungu lombutho we-United Democratic Movement, uMncedisi Filtane okwiPalamente kazwelonke kweli.

Umququzeleli wale midlalo, u-Akhona  Sonjica, uthi unobangela wokuba bayithiye egameni lakhe, kungokuba ubonakalise umdla wokuxhasa le midlalo.

“Le tumente ixhaswa ngobekekileyo uFiltane, onenjongo zokuphuhlisa ulutsha kwezemidlalo ingakumbi kwezi ndawo zisemaphandleni,” utshilo uSonjica.

Ngale mini uthi kuzakubakho ixesha lokuba kufundiswe abantu abatsha ngento eyenzeka ngo1976 kolu suku lolutsha.

“UMnu Filtane ucelile ukuba le midlalo siyisebenzise ukufundisa ulutsha lwaseThanga ngesehlo sango-1976 ngolu suku lolutsha, ” uqhube watsho.

Le midlalo kuthiwa ayikhethanga bani, ivulelekile kumaqela waseMnquma onke kunye nawezinye iindawo,njengoko kuzakube kuqatshelwa usuku lolutsha kweli.

Njengokuba le tumente ibifudula isindlekwa minyaka le,  kodwa isokola abaxhasi , ngoku uMnu Filtane uzibophelele ukuba uzakuhlala eyixhasa.

USonjica uthi eli lungu lePalamente kazwelonke lithembisile ukuba lizakuthi gqolo ukuxhasa le midlalo, njengoko lizalwa kwezi lali zaseThanga.

Amaqela aphumeleleyo kulindeleke ukuba agoduke nezigubha zamabhaso, kwibhola ekhatywayo, elizintshatsheli lizakufumana ikiti, imali engange R1750, kunye nendebe enkulu ehamba neemadali zegolide, elibethwe kumdlalo wamanqam, lifumana iR1000 kunye nemedali yesilivere. Eliphumelele kwibhola yomnyazi lizakufumana R1000, ikiti kunye nendebe ehamba nemedali zegolide,  ze elibethiweyo  ligoduke nemali engange R500 kunye nemedali zesiliva.

Iqela elinomdla wokuthatha inxaxheba kule midlalo lingatsalela uSonjica kule nombolo 078 492 4899.