IKumkani yamaXhosa jikelele uZwelonke Sigcawu

IKumkani yamaXhosa jikelele uZwelonke Sigcawu umemelele kuMphathiswa weMisebenzi yoLuntu kuZwelonke, uNkosinathi Nhleko ukuba angelele kwimeko yendlela emaxongo eya kwisibhedlele saseThafalofefe kuCentane.

Oku kulandela indibano yeenkosi noKumkani uSigcawu kunye noMphathiswa uNhleko kwisibhedlele saseThafalofefe ngoLwesine.

UKumkani uZwelonke uthi zinqongophele iinkonzo zikarhulumente eziya kwindawo yakuCentane ingakumbi kwindawo yaseThafalofefe.

“Sidinga indlela ekumgangatho ofanelekiyo kule ndawo, ibhlorho kunye nesikhululo samapolisa,” utshilo uKumkani uSigcawu ebhekisa kuMphathiswa uNhleko.

Uthe imaxongo imeko yendlela eya kwisibhedlele saseThafalofefe nto leyo eyenza iimoto zooncedo lokuqala zithathe ixesha ukufikelela kuso.

“Siyavota ngalo lonke ixesha kwaye sivotela ukuba sicele kuni baphathiswa xa imeko isitsho, sincede Mphathiswa uNhleko,” uqhube watsho.

IKumkani yamaXhosa jikelele, uSigcawu, ebebuya okwesibini kwesi sibhedlele. Kutsha nje ebeze nogaqele ukuba ngumongameli wombutho we-ANC uMathews Phosa, apho wanikezela ngeengubo kwizigulana.

Kwaye uKumkani uSigcawu uthi akazokudinwa kukusoloko ecela uncedo kurhulumente weli.

UMphathiswa uNhleko uvumile ukuba uza kungelela kule meko yendlela eya esibhedlele kunye nakwimeko yeebhlorho ezifuna ukwakhiwa, kodwa akathembisanga nto kwicala lokwakhiwa kwesikhululo samapolisa.

“Kufuneka ndiqale ndithethe norhulumente wephondo phambi kokuba ndingenelele, kuba ndiyabona kudala nazicela ezi zinto ngokwendlela enithetha ngayo,” utshilo uMphathiswa uNhleko

Uthe ngaphambi kokuba angenelele ngokupheleleyo kufuneka athethe norhulumente wephondo ukuze ayazi ukuba kusilela ntoni.

Kodwa uthe uyazibonela naye ukuba uCentane ujongene nomceli mngeni wokunqongophala kweenkonzo zikarhulumente.

Uye washiya amagosa esebe lakhe aza kuqinisekisa ukuba zintoni ezisilelayo kuCentane.

Enye yezinto ekhalelwa ziinkosi kungabikho kweemoto zoncedo lokuqala kwesi sibhedlele, kuba sixhomekeke ukuba kusuke imoto yoncedo lokuqala eGcuwa izokuthatha umntu ogulayo.

Usodolophu woMasipala waseMnquma, uThobeka Bikitsha, uthi uchulumance kakhulu lutyelelo lukaMphathiswa uNhleko, njengoko ebebizwe yiKumkani yamaXhosa jikelele  uSigcawu.

UBikitsha uthi unethemba lokuba uMphathiswa uNhleko uyibone yonke imiceli-mngeni ejongene nendawo yakuCentane.