UNqaba Bhanga etyikitya uxwebhu lwezikhalazo kumbutho iSAMWU. UMFANEKISO: Sisonke Mlamla

BADIKWE  yeyokosa abasebenzi kumasipala waseBhayi, bekhala ngempatho-mbi kwizitishi zabo zokusebenza, bagqiba ukuba umbutho wabo iSAMWU ekhokelwa nguNomvula Hadi,  usihlalo nonobhala uNomqondisi Nodongwe, bengenisa ixwebhu lezikhalazo kusekela sodolophu uMnu uNqaba Bhanga izolo.

Lo mbutho umele abasebenzi aba-4300, ukhalimela umkhwa wobuqhophololo, nokuvela kuyekiswe abasebenzi kungekho sizathu siphathekayo, kwaye besithi bayijongile nalo mkhwa wokusoloko kugxothwa abantu abamnyama kuphela.

Kwaye bekwaveza ukuba iDemocratic Alliance engumbutho olawula esi sixeko seNelson Mandela, mawuvule zonke iintlawulo ezihlawulwa zezi nkampani ekohlwayeni abasebenzi, bekwakhalimela ukuba lo mbutho mawuyeke ukubiza inkunkqela zamagqwetha kumcimbi wokohlwaya abasebenzi, becela kubizwe abasebenzi abakhulu kwakunye nabaphathi kwizikhundla zengqesho, besithi makufundwe umthetho wezorhulumento.

Lo mbutho wabasebenzi iSAMWU ivuthulula ngelithi, makuyekwe ukuhlukunyezwa abasebenzi, ingakumbi abasebenza  ngeenkunkuma zoluntu, imibane namandla, imihlaba nezindlu kwakunye nabasebenzi bezakhiwo. 

Bekwabandakanya neentlawulo zabasebenzi besithi, makuyekwe ukubanjwa iintlawulo zabasebenzi.

ISAMWU ixelele usekela-sodolophu  uNqaba Bhanga ngelithi ukuba izikhalazo zabo aziphendulwa, bazakuthatha amanyathelo okuqhankqalaza.

 "Siyalamkela olu xwebhu lwezikhalazo kwaba basebenzi, kwaye asibafuni aba bantu bahamba bevala amanzi nemibane ngelithi abaphethekanga kakuhle emisebenzini, singumasipala siyawukhalimela loo mkhuba,’’ utshilo okaBhanga

OkaBhanga ulityikityile olu xwebhu esithi uzakulisa ngaphambili, kwikomiti ukuze bathathe izivumelwano, ethembisa ngelithi bazakuphendula ngethuba elifanelekileyo.