zi elinguMrs Nelson Mandela Bay kumsitho obuseBhayi.

Inkosikazi ekhonya njengonobuhle wommandla waseBhayi neziphaluka uMrs Nelson Mandela Bay 2017 uthi wakha waphila ubomi bentshontso njengenina,  exhatshazwa sisinqandamathe awayenaso  namanye amadoda.

Ngethuba bekubanjwe umsitho wokubhiyozela usuku lwamanina kwiholo lesixeko saseBhayi iCity Hall,  uDiana Johns uchazele inginginya ebizimase loo msitho ukuba waba sisisulu sokunkulwa rhoqo yindoda awayethandana nayo kwada kwakho namaxesha okuzicingela ukuba akasento yanto efanele ukuphila.

Uthe ukudlwengulwa yaye iyinto yakhe,  amadoda ezikhelela kuye kulo mhlaba ungezantsi.

“Ndibe sisisulu sokuxhonyiswa ngemikhonw’ ekati ngamadoda  amatyeli ade amabini, ndikhatyiwe,  ndirhuqwa phantsi okwenja, ndikhule kabuhlungu ndixhatshazwa,” utshilo.

Le nkosikazi ithe,  ladlula ixesha lokulala ngeenyembezi kuba yazifumanela undofanaye omonwabisayo nowamhlangulayo kobo bomi,  esithi ngenxa yakhe yada yaguquka yangumKristu.

“Ngoku ndiphila kamnandi ndisebenzela iinkedama nabanye abangakwaziyo ukuzenzela nto,  ndithabatha inxaxheba kumalinge nemisebenzi yoluntu, ” uthethe watsho.

Kwakulo msitho,  usodolophu wale ndawo uAthol Trollip,  nobephelekwa ngowakwakhe,  uthe amanina aphila intlalo ebuhlungu phantsi kwesandla samadoda,  esithi amanye angene engcwabeni ebulawa ngawo.

“Usiphakamisa njani isandla phezu komntu obhinqileyo, lo phofu uthi uyamthanda? Umgaqo-siseko wethu uthi amanina ayalingana namadoda ngamalungelo,  kutheni ingade ibe yinto ehlonitshwayo leyo ngamadoda?” ubuzile uTrollip.

UTrollip ukhuthaze amakhosikazi esithi mawangatyhafi,  anganikezeli,  esithi izinto ezilungileyo zithabatha ixesha elide ukwenzeka.