UYolande Faro osisikhulu samapolisa kamasipala waseNelson Mandela no-Athol Trollip usodolophu, bevula isitishi eBloemendal ngaseBethelsdorp

Ziza kuyibeleka ikrwempa izikrelemnqa namaqela emigulukudu azinze kwiilokishi zabebala kwindawo ebizwa ngokuba yiBloemdaal eBhayi, umasipala wale ndawo uvule isikhululo samapolisa kamasipala esibizwa ngokuba yiMetro Police izolo.

Esi sikhululo kudizwe ukuba sizakumelwa ngamagosa amalunga namashumi amahlanu amapolisa azakusebenza isigxina.

Kumsitho obubanjelwe kwibala eliphambi kwesi sikhululo, usodolophu womasipala waseNelson Mandela, uAthol Trollip, uthe iinjongo  zokumiselwa kwesikhululo kule ndawo kungenxa yokuba iyindawo esisigqubu sezigila-mkhuba nooncanyelweni abahlelele ukukhuthuza, ukubulala bezintyintye ngeziyobisi notywala.

“Kwintlanganiso esasinayo nabahlali mva nje, basichazela ukuba baphila ubomi bentshontsho ngenxa yokudubulana kootsotsi, bezichaza besithi baphepha-phepha iimbumbulu imini nobusuku.  Size apha ukuza kuphazamisana nobundlobongela, baza kuyibek’apha ityiwe ngamantshontsho oonqevu, kuzakwaziwana,”  utshilo uSodolophu.

UTrollip uthe iBloemendal yenye yeendawo ezingundaba-mlonyeni kwicala lobundlobongela nobundladiya, esithi ukungakwazi ukuziphatha nokundywalaza yenye yezinto ekuzakuqutyiswana nazo, ebala imilo yasemakhaya njengenye yezinto eziqhubekayo.

Otsala iintambo kweli sebe lesipolisa sikamasipala,  uYolande Faro,  uthe la mapolisa azakusebenzisana namapolisa asebenza phantsi korhulumente iSouth African Police Service (SAPS).

Uthe umsebenzi wawo awuzokuxhomekeka kwimiyalelo yaloo mapolisa, kodwa azakuziqambela umsebenzi ngokubona izidingo zokhuseleko labahlali nabantwana.

“Bazakusetsha bathathe, bazakumisa iimoto besetsha iziyobisi, utywala, bekhupha ecaleni ezo ziqhutywa ngabangena zilayisenisi. Akuzokukhethwa phela emasini,” uthethe watsho.

Ongumhlali kule lokishi uJames Tamboer, uthe baziva bechulumancile kukumiselwa kwesi sikhululo esithi bazakutsho baphumle.

Uthe kudala oonqevu babesebenza ngobusuku ngoku basebenza nasemini.