NONTUTHUKO NGUBANE

UGOGO odlwengulwe yindoda amahora angaphezulu kwamathathu ingamnike thuba ufuna umdlwenguli abanjwe ashumpulwe ubuntu bakhe ukuze ubuhlungu amziswe bona angaphinde akwazi ukubuzwisa omunye umuntu wesifazane.

Lo gogo waKwaDindi ngaphandle kwaseMgungundlovu wehlelwe yilesi sehlo ngezintatha zangeSonto.

Isolezwe elivakashele lo gogo ohlala yedwa ekameleni elilodwa lodaka lamthola elele ngenxa yezinhlungu athi namanje ziyambulala.

Elandisa Isolezwe ngokwenzekile uthe ngezithuba zehora lesishiyagalombili ebusuku esanda kungena embhedeni kukhona obengqongqoza kodwa wangamvulela ngoba ubengazi ukuthi ungubani.

Emuva komzuzu uthe ubone kunyakaza iwindi, sengathi kukhona ozama ukulivula.

“Kungene ngewindi owesilisa engingamazi. Ngaleso sikhathi bekumnyama kakhulu. Ngivukile ngahlala ngesinqe ngabuza ukuthi ungubani. Uvele wathi ufuna imali, uma ngithi anginayo usondele kimi ephethe ummese waqala wangishaya. Ngizamile ukulwa. Ngamwisa phansi kodwa wavuka wangishaya kakhulu. Upeqululile efuna imali. Uyitholile (R250) phansi komcamelo, wathi angimboze ngengubo ukuze ngingambuki ngoba yena akabukwa. Ngisathukile ngizitshela ukuthi ngiyafa uthe ufuna ucansi, ngakho angilale embhedeni ngibheke phezulu,” kusho ugogo.

Ngesikhathi ezama ukumemeza uthe lo mlisa uvele wamshaya kakhulu emthembisa nokumgwaza ngommese abewuphethe.

Ugogo uthe uqale ukumdlwengula cishe bese kudlule kancane ihora lesishiyagalolunye ebusuku kodwa uze wamyeka sekudlule imizuzu engu-30 phakathi kwamabili.

“Bekungathi uyamqabuka umuntu wesifazane ngendlela akade enza ngayo. Ubengilimaza ngendlela eyisimanga futhi engafuni ukungiyeka. Ungiqhoqhobale ngaze ngopha kodwa walokhu eqhubekile nokungidlwengula,” kusho ugogo.

Ngokusho kagogo lo mdlwenguli ubenamnadla yize bekuzwakala iphunga lotshwala emlonyeni wakhe.

Ugogo uthe uselala komakhelwane ngoba akasaphephile ukuba yedwa ebusuku, nasemini usehlezi enovalo.

Akufisa kakhulu wukuba umsolwa abanjwe bese ejeza kanzima ukuze le nto ayibonile ingaphinde yenzeke komunye wesifazane.

“Noma angasikwa ubudoda bakhe ngoba ungenze into ebuhlungu. Bengenzeni kangaka kuyena ukube azongibulala ngale ndlela? Sengimdala mina, angisafanelwe wukwenziwa le nto. Uhulumeni ngifuna ubambe lesi sigebengu usijezise kanzima ukuze singeke siphinde sibambe omunye umuntu wesifazane simdlwengule. Uma ephuma esitokisini angaphinde adlwengule kodwa uma kusikwa ubudoda bakhe ngeke aphinde,”kusho ugogo ehlengezela izinyembezi.

Ngokuthola kweSolezwe akukhona okokuqala ukuthi kudlwengulwe umuntu osemdala kule ndawo. Nyakenye kudlwengulwe umama ohamba ngesihlalo esinamasondo ngamadoda amathathu eshintshana ngaye.

Lo gogo unezinyanga ezintathu kuphela ehlala kule ndawo. Umakhelwane wakhe uNksz Zandile Ngcobo uthe kubuhlungu ngoba umdlwenguli ubazi ukuthi ugogo uhlala yedwa.

UNkk Mathombi Dlamini osacuphise ugogo emzini wakhe uthe ufisa izihlobo zagogo zimlande ngoba uma eqhubeka ehlala yedwa kuningi okunye okungamehlela.

Ugogo wayenezingane ezine kodwa zashona ezintathu, eyodwa yomfana ihlala lapho isebenza khona.

Ugogo unconywe ngonesi besibhedlela nangamaphoyisa ngokungagezi washeshe wayolibika necala ngoba kukhona uketshezi lomdlwenguli olutholakele.

Okhulumela amaphoyisa maphakathi nesifundazwe, u-Lieutenant Joey Jeevan, uthe okwamanje kusathungathwa umsolwa.

“Siyanxusa onolwazi ngodlwengule ugogo anikeze amaphoyisa lonke ulwazi ukuze ezoboshwa,” kusho uJeevan.

Onolwazi angathintana nomphenyi wecala u-Officer Selva Naicker ku-033 398 9767 noma ku-082 332 4825.