UNKK Moekgo Owusu-Ampomah owayeka ubuhlengikazi ukuze agxile ebhizinisini lakhe lokwenza imikhiqizo yezempilo

LUNGI LANGA

AKAZISOLI ngokushiya ubuhlengikazi aziqalele ibhizinisi lakhe lokuthaka amakhambi esintu.

UNkk Moekgo Owusu-Ampomah waseGlenmore eThekwini owayengu-mhlengikazi eWentworth iminyaka eminingi uthe ukusebenza njengo-mhlengikazi yikho okumsiza ebhizinisini lakhe i-Abibiman Health Products and Trading esemahhovisi akaSeda eThekwini aliqale eminyakeni engaphezu kwemithathu edlule.

“Isipiliyoni sobuhlengikazi singisiza uma kufika umuntu osuke ebonakala ukuthi usedinga ukuxhumana nodokotela. Kuke kufike umuntu ezofuna usizo ngimtshele ukuthi usedinga ukubonana nodokotela ukuze athole usizo asuke eludinga,” kusho uNkk Owusu-Ampomah. Uthe akalenzi iphutha lokungadluliseli phambili labo abadinga usizo olungaphezu kwalolo analo.

Ekusebenzeni kwakhe njengomhlengikazi uke wayosebenza phesheya.

“Kukhona isikhathi lapho kuke kwaba nesasasa lokusebenza phesheya kangangokuba abahlengikazi abaningi bakuleli bahambe bayosebenza khona. Angihlalanga isikhathi eside ngoba ngafika ngabona ukuthi akukuhle ngale ndlela ebengicabanga ngayo,” kuchaza uNkk Owusu-Ampomah.

Uthe kwakudingeka ukuthi asebenze amahora angaphezu kwalawo abewasebenza kuleli ukuze enze le mali ayeyidinga ukuze ondle umndeni wakhe. Akabonanga madlelo aluhlaza ayewacabanga.

Emuva kokubuya kwakhe kwaba nzima ukubuyela ebuhlengikazini kodwa wayengakhathazekile ngoba wayeseqala ukwenza amakhambi akhe.

“Ngathi ngisalindele ukungena emhlanganweni lapho sasizokhuluma neziphathimandla zezempilo ngokungena emsebenzini wobuhlengikazi ngafikelwa abantu ababazi ngemikhiqizo yami. Bafike bathenga kwathi kushaya izikhathi zasemini ngase ngithole u- R2 500. Ngabona ukuthi ngeke ngisangena kulo mhlangano. Ngazibuza ukuthi ngizokwazi kanjani ukwenza imikhiqizo yami ngisesibhedlela ngaphandle kokuntshontsha isikhathi sokusebenza,” kusho uNkk Owusu-Ampomah.

Uthe waqoka ukugxila ebhizinisini lakhe wangabe esazixaka ngobuhlengikazi.

Yize engaseyena umhlengikazi kodwa akakuyekile ukunakekela abantu abadinga usizo lwezempilo.

“Kukhona abantu abafika bedinga iziyalo zokunakekela impilo yabo. Ngiyabatshela ukuthi badinga ukudla okunempilo ngoba imikhiqizo yami ngeke isebenze uma bengazi-nakekeli ngendlela efanele,” kuqhuba uNkk Owusu-Ampomah.

Emikhiqizweni ayidayisayo kubalwa i-M-Tonic esidayisa emakhemisi. Uthe akagcinile lapho usefuna ukufaka imikhiqizo yakhe ezitolo ukuze itholwe yinoma ngubani oyidingayo.