UNOMALANGA Hlubi ongumculi we-jazz akazisoli ngokulibala kwakhe ekutheni aqale ukucula/

LUNGI LANGA

AKAZISOLI ngokungena emculweni esemdala yize ebona sengathi ngabe impumelelo yakhe isheshe yamfikela umculi we-jazz.

UNomalanga Hlubi (46) waseMgungundlovu akakuboni kwamonela izinto ukumvimba kwabazali bakhe ukuthi angene emculweni.

Unina owayenguthisha noyise owayenguthishanhloko babefuna aqhubeke nokufunda ame kancane ngokucula. Walalela, waqhubeka nokufunda.

“Abazali bami babefuna ngiqhubeke nokufunda nami angizange ngibaphoxe. Ngenza izifundo zobuthisha,” kusho uNomalanga, onguthisha eNzuzwenhle Primary, eMgungundlovu.

Uthe kwakufanele aye eGoli eyocula futhi ethole ithuba lokuqopha, abazali bakhe bathi akagxile ezifundweni zakhe.

Noma ebone lokhu kumsizile akasiboni isidingo sokuthi ezinye izingane ezifuna ukungena emculweni zingangeni zisakhula.

Yingakho ezama ukusiza labo abanesifiso sokungena emculweni.

“Ingane yami, uSiphokazi, iyakwazi ukucula kepha ithanda kakhulu iMaths ne-Accounting, nokho uma ingathi ifuna ukungena emculweni ngeke ngiyivimbele,” kusho uNomalanga.

Yize eqale ukucula emicimbini esekhulile, useke wacula emicimbini efana noGu Jazz Festival.

Unxuse abazali ukuthi bazeseke izingane zabo ukuze zibe yilokho ezifuna ukuba yikho.

“Ukuqala kwami sengikhulile kungenze ngakwazi ukuhlela ngazazi nokuthi yimuphi umculo engifuna ukuwenza. Kwenze kwalula nokuzikhethela indlela engifuna ukusebenza ngayo,” kusho uNomalanga.

Amanye amanoni aziwa ngawo yilelo elithi Hhayi Webakithi nethi I’d Rather Be Singing. Uthe uyayithokozela indlela abantu abatshengisa ngayo ukumxhasa kulo mculo awenzayo njengoba kungenye yezinto ezimenza afise ukuqhubekela phambili nawo.