UNKSZ Winnie Sibiya uthi kufanele abantu bazibekele imigomo abangakwazi ukuyifeza uma bezama ukwehlisa isisindo somzimba. Isithome: THOKOZANI NDLOVU

LUNGI LANGA

WEXWAYISA abesimame ukuthi bangazibekeli isifiso sokuncipha esingeke sifezeke oseze wangena ekukhiqizeni amakhambi okunciphisa umzimba ngoba ebe nenkinga ngesisindo sakhe.

Yize ethe akazange abe mkhulu ngomzimba, uNksz Winnie Sibiya (37) onomkhiqizo obizwa ngeYou Slim uthe ulwe kaningi ningi ezama ukwehlisa isisindo sakhe somzimba.

“Nganginesifiso sokuba ngusayizi-30 kodwa ngilokhu ngingafiki kuwo lokhu kuqedwe ukuthi ngithole indlela eze yakwazi ukungisebenzela namanje ngisayisebenzisa,” kusho uNksz Sibiya.

Uthe inkinga enkulu ukuthi abantu bazibekela imigomo ebanzi kakhulu bagcine sebengasafiki kulokhu abebefisa ukufika kuko.

Okunye akubalulile ukuthi abanye bazitshela ukuthi bangadla noma yini bese behla nesisindo khona lapho.

Ngokusho kukaNksz Sibiya akukho okuhamba kodwa ekuzameni ukwehlisa isisindo, ngeke uzame ukwehlisa isisindo ube udla ngendlela engeyiyo.

Le ntokazi ithe yayifuna nokunika abantu ithuba lokuthi bathenge umkhiqizo wokwehlisa umzimba ongeke ubize kakhulu ngoba iningi lale mikhiqizo limba eqolo futhi iningi labantu alinawo amandla okuyithenga ngisho beyidinga.

Uthe kubalulekile ukuthi abantu abadla noma yimiphi imikhiqizo yokunciphisa umzimba bangathembeli ekutheni badle yona kuphela kodwa ukuphila ngendlela enempilo yikho okubalulekile.

Ubalule isikhathi sobusika njengaleso okunzima kakhulu kuso ukuthi abantu balandele imigomo yokunciphisa isisindo ngoba bayaye badle ukudla okungenamsoco ngoba bethi kuyafudumezana.

“Angikaze ngizwe kuthiwa kukhona ukudla okufudumezayo mina,” kusho uNksz Sibiya.

Uthe okunye okulimaza abantu ngalesi sikhathi ukuthi bahlala endlini bangabe besafuna nokuthatha uhambo oluncane lokuvocavoca umzimba.

Konke lokhu akusizi kubantu abafuna ukwehlisa isisindo.

Uthe okubi ukuthi ukunganakekeli indlela esiphila ngayo kuze kungenele nasezinganeni zathu ngoba bagcina bejwayezwe besebancane ukuthi bangadla noma ikanjani bangavocavoci nomzimba.

UNksz Sibiya uthe okunye okudala izinkinga ukuthi abantu abaziniki isikhathi uma bedla, bahlezi bedla begijima.

Uthe lo mkhiqizo usawudayisela eCommercial City eThekwini ngoba akakafuni ukuwufaka emakhemisi.