LUNGI LANGA

UKHUTHAZA abaphathi bezikole ukuthi basebenzisane kahle nothisha abasebenza nabo ukuze izikole ziphumelele obeke phansi izintambo emuva kokuphatha isikole iminyaka engu-20.

UNkk Dudu Sibiya usanda kuthatha umhlalaphansi emuva kokuphatha isikole samabanga aphansi, iPhesheya Primary esiseNgwelezane, eMpangeni.

UNkk Sibiya uvaleliswe emcimbini obuhanjelwe nguNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Senzo Mchunu.

Ushiye lesi sikole emuva kweminyaka engu-20 aqala ukusiphatha futhi engowokuqala ukuthi asiphathe kusukela sasungulwa.

“Ngishiye ngenxa yokuhamba kweminyaka ngoba bese ngifinyelele esikhathini sokuthatha umhlalaphansi,” kusho uNkk Sibiya.

Uthe isikhathi asichithe ehola lesi sikole simfundise ukuthi kuningi okulungayo uma abantu besebenza bebambisene.

Lokhu uthi kuveze ukuthi kabadingeki ondlovukayiphikiswa ebuholini.

“Ukuphumelela kwesikole kulele kuloyo osiholayo. Abaphathi bezikole kumele baxoxisane nothisha abasebenza nabo.

“Uthisha kufuneka umnike indawo yakhe futhi umnike isikhala sokuthi asebenze ngendlela afuna ukusebenza ngayo.

“Abasafuneki abaphathi abazozitshela ukuthi into ebalulekile ukubeka imithetho nje kuphela,” kusho uNkk Sibiya.

Okunye akubalulile ngukuthi izinkinga eziphazamisa imfundo azilele ekufundiseni kothisha nje kuphela.

“Kumele sikucacise ukuthi izingane zamanje azifani nezingane zakuqala. Izingane zamanje zithwele kakhulu ngoba zifika esikoleni nezinkinga ezisuka nazo emakhaya.

“Ezinye zishonelwa ngabazali zisencane, zikhuliswe yizihlobo kanti ezinye azikhuliswa kahle zigcina sezihlukumezekile,” kusho uNkk Sibiya.

Yena nothisha bakhe sebehlomule imiklomelo eminingi evela eMnyangweni wezeMfundo, ehlonipha amagalelo abo ekuthuthukiseni izimpilo zalabo abafunde kulesi sikole.

Ngaphandle kwale miklomelo, uthe okumjabulisayo yindlela amalungu omphakathi asithakasela ngayo isikole njengoba bebaningi abazali abafaka izingane zabo kuso.

Ngaphandle kwamalungu omphakathi uthe ngisho izikole ezakhelene naso ziyakuthokozela ukuthatha izingane eziphuma kuso.

“Kuqala bekuvame ukuthi izingane eziphuma ezikoleni zabamnyama ziqaliswe ekilasini eliphansi kunalelo ezifuna ukulifunda uma zingena ezikoleni ezazaziwa ngama- Model C.

“Nathi besikubona lokhu kulezi zikole ebesingenisa kuzo izingane zethu kodwa manje bese kungenzeki lokhu ezinganeni eziphuma kulesi sikole,” kusho uNkk Sibiya.