AZOHLANGABEZANA nembibizane amasosha ombutho wasemoyeni uma esebuyela emsebenzini ngonyaka ozayo emuva kokusabalala kwencwadi eveza ukuthi amanye alawa masosha ngeke ahole ngoJanuwari.

La masosha alinganiselwa ku-200 kuthiwa anikezwa amabhonasi ngokusebenza ngokuzikhandla kungafanele ngoDisemba.

Lokhu kuvele emuva kokuputshuka kwencwadi ngaphakathi kulo mbutho ebiveza lokhu.

Iningi lala masosha azokhinyabezeka ngalokhu kuthiwa asemaholidini kumanje futhi ayozwa ngoJanuwari ukuthi imali yalama bhonasi kumele ayibuyisele emuva.

Amanye amasosha kubikwa ukuthi aseyalele abameli babo ukuthi lolu daba balufake enkantolo njengoba ekholelwa ukuthi le ncwadi ayikho emthethweni.

Lo mbutho kuthiwa uvamise ukukhokhela la masosha amabhonasi uma kusaqala unyaka kodwa kulokhu akhokhelwe ngoDisemba ngesheke laba sebenzi.

La masosha kuthiwa abona sekungena imali emabhange awo kuyima ebona ukuthi abhonasile.

Ngokwemigomo eyakhishwa abaphathi abaphezulu kulo mbutho ngonyaka odlule iveza ukuthi amasosha akhushulelwa ezikhundleni ezithe thuthu kulowo nyaka awakwazi ukuthola le bhonasi.

“Lokho kukodwa kuyaphikisana nomthetho wezomsebenzi,” kusho elinye isosha elithintekayo ngale migomo.

Ngokwale ncwadi eputshuke ngaphakathi le mali amasosha abhonase ngayo, iyodonswa yonke emholweni wawo ngo-Januwari.

“Iyinhlakanhlaka le nto ngoba sesikhokhe nemali yentela. Bazoyilungisa kanjani, futhi kuzoba njani kubantu abazobuya ngoJanuwari bathole ukuthi ngeke bahole uma sekuphela inyanga?” kubuza leli sosha.

Abaphethe lombutho abatholakalanga ukuphawula ngalolu daba. – Intatheli yeSolezwe