FNB You tube video.photo by Simphiwe Mbokazi 453 322

INTATHELI YESOLEZWE

IBHANGE i-First National Bank (FNB) ingase ingene obishini kumakhasimende ayo kulandela isinyathelo sokuxolisa kwi-ANC ngesikhangiso esithathwa njengesihlambalaza uhulumeni nesiwunyundela entsheni ezalwe kusuka ngo-1994.

I-FNB kuthiwa ingase ilahlekelwe ngamakhasimende amaningi adinwe wukuthi ayibanga namgogodla ngesikhathi icindezwa yi-ANC ngesikhangiso somkhankaso wayo othi You Can Help.

Yize ibhange lingase lishayeke kabana uma lokhu okushiwoyo kungagcina kwenzekile kodwa umhlaziyi wezomnotho ohlonishwayo uthe i-FNB ingalahlekelwa ngama-billion ayinzuzo uma ingashiywa nguhulumeni.

Isikhulu esiphezulu kwa-FNB, uMnuz Micheal Jordan, sizamile ukunqanda umonakalo owenzekile ngesikhathi sikhipha isitatimende ebesithi ibhange lenze into efanele.

I-FNB ingene obishini ngenxa yesikhangiso esivele kwithelevishini nasezingosini zokuxhumana, okubalwa kuzo, i-YouTube ne-website yebhange.

Kuvela intsha esafunda emazingeni aphansi ikhwela idilika kuhulumeni futhi ikhombisa ukunganeliseki ngendlela ahola ngayo ezemfundo nezwe jikelele.

Ibuye ikhombise omunye wentsha ethi kumele kuvotelwe omunye uhulumeni oyohambisana nezidingo zezwe nabantu kube khona uguquko.

UJordaan walile ukuphendula imibuzo ebhekiswe kuye wanxusa ukuba yonke imibuzo ithunyelwe ehhovisi lezokuxhumana kwa-FNB.

Njengoba kuke kwaba namahlebezi okuthi angase esule esikhundleni uJordaan uthe ngeke asule ngoba usathanda ukuba yi-CEO yebhange.

Amaqembu aphikisayo athe ukuqubuka kwe-ANC ngemuva kwalesi sikhangiso kukhombisa ukuthi iyehluleka ukubekezelela abanye abantu nezinhlaka nemibono yabo.

I-FNB ne-ANC bakhiphe isitatimende ebesicacisa ukuthi isikhulu esiphezulu enkampanini ephethe i-FNB, i-First Rand, uMnuz Sizwe Nxasana, uxolise kakhulu kuhulumeni ngesenzo sabo.

UMnuz Dawie Roodt, ongusomnotho kwa-Efficient Group, uthe makhulu amathuba okuthi i-FNB ithathe isinqumo ngenxa yokuvikela ibhizinisi.

URoodt uthe uhulumeni ugcine imali elinganiselwa ku-R20-R60 billion wemali oyithola ngentela nebolekisayo emabhange amakhulu aseNingizimu Afrika, kuhlanganisa ne-FNB.

Uthe yimali enkulu kakhulu ukuthi abakwa-FNB bangavuma ukulahlekelwa yiyo ngoba akukho lapho bezoyithola khona kalula ngaphandle kukahulumeni.

Uthe yingakho bebone ukuthi kungcono baxolise ngoba uhulumeni unamandla kakhulu ngeke bamelane nawo, yisikhondlakhondla.

Ugcizelele ukuthi ohulumeni emhlabeni wonke banamandla ngenxa yemali abayitholayo nabayitshala ezindaweni ezehlukene manje nowethu uhulumeni usebenzisa amandla onawo.

Okhulumela i-ANC, uMnuz Jackson Mthembu, uthe imifanekiso ye-video ekhishwe yi-FNB ihambisana nezinhloso zamaqembu aphikisayo yokuba kupendwe i-ANC nohulumeni kabi.

Isikhulu se-SA Institute of race Relations, uMnuz Frans Cronje, uthe bashaqekile ngesenzo sebhange sokuxolisa kwi-ANC.

Uthe lokhu kuphindisela emuva imizamo yokuba izwe liphathwe ngendlela egculisayo.

UMnuz Phenyo Butale, ongumqondisi wesikhungo esibhekele ukukhuluma ngenkululeko, i-Freedom of Expression Institute, uthe i-ANC ikhombisa ukuba ngabazenzisi nokungakwazi ukubekezela.

“Ngesikhathi i-ANC isacindezelwe yayihlale icela abamabhizinisi ukuthi bakhulume ngokukhululeka ngezinkinga ezazigubuzele izwe ngaleso sikhathi. Muva nje uKhongolose usanda kunxusa abamabhizinisi ukuthi bangabi namahloni okuphawula ngezithinta ezombusazwe nenqubomgomo,” kusho uButale.