25/02/13 DURBAN: UNKKZ SIMANGELE noSthembiso Goge baseKlaarwater asebehlolele igciwane lengculazi izikhathi eziningana imiphumela ilokhu ishayisana. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
25/02/13 DURBAN: UNKKZ SIMANGELE noSthembiso Goge baseKlaarwater asebehlolele igciwane lengculazi izikhathi eziningana imiphumela ilokhu ishayisana. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
UNKK SIMANGELE noMnuz Sthembiso Goge base Klaarwater asebehlolele igciwane lengculazi izikhathi eziningana bethola miphumela ilokhu ishayisana
UNKK SIMANGELE noMnuz Sthembiso Goge base Klaarwater asebehlolele igciwane lengculazi izikhathi eziningana bethola miphumela ilokhu ishayisana

LUNGI LANGA

BADIDEKILE abashadikazi baseKlaarwater abathola imiphumela eshayisanayo ngesimo sabo se-HIV uma beyohlola ezindaweni ezihlukene.

UNkk Simangele Goge (30) uthi uthole ukuthi unegciwane lengculazi ngonyaka odlule kodwa uthe uma eseyobheka kulo nyaka wathola ukuthi akanalo kade sekuphele izinyanga azi ukuthi unalo.

Ngo-Okthoba nyakenye uthole ukuthi unegciwane ngesikhathi ehamba umtholampilo esakhulelwe.

“Ngahlolwa kwatholakala ukuthi nginegciwane. Ngathuka ngoba ngangingazitsheli ukuthi kungaphuma le miphumela.

“Umyeni wami naye ufike wahlola igazi ngalolo suku wathola ukuthi igciwane akanalo,” kuchaza uNkk Goge.

Uthi bamqalise imishanguzo yokuthithibalisa igciwane i-AZT eyingxenye yohlelo lokuvimbela igciwane ukuthi lidlulele enganeni ayikhulelwe.

Ngosuku olulandelayo baye kudokotela ozimele benomyeni wakhe bahlola igazi. Imiphumela yabo bobabili ibuye ithi kabanalo igciwane lesandulela-ngculazi.

Babuyele emtholampilo ngo-Febhuwari ngoba sekusondele ukuthi atete, eyobuza ukuthi kumele ayithathe yini imishanguzo ebizwa nge-Nevirapine ethathwa ngowesifazane okhulelwe uma esezobeletha. Bacelwe ukuthi baphinde bahlole igazi, umyeni wakhe wathola ukuthi akanalo igciwane. UNkk Goge uhlolwe kabili ngalelo langa kwaphuma imiphumela emibili engafani.

Owodwa uthe unegciwane omunye uthi akanalo. Badluliselwe esibhedlela eRK Khan kwathiwa akayohlola khona kusetshenziswa i-Elisa lapho kuyiswa khona igazi esikhungweni esihlola igazi. Imiphumela yalelo gazi ithe akanalo igciwane.

Le miphumela uyithole ngo-Febhuwari 13 emuva kokuthola umntwana. Uthe useyekile ukunika ingane yakhe iNevirapine ngoba udokotela wabatshela ukuthi asikho isidingo sokuyithatha uma le miphumela ithi akanalo igciwane.

UDkt Harry Hausler wenhlangano eyengamele izinhlelo ezithinta ingculazi nesifo sofuba iTB/HIV Care Association uthe kuyenzeka ukuthi amathuluzi okuhlola igazi aphambuke akhiphe imiphumela engeyona. Kodwa uthe uma kwenziwe uhlobo lokuhlola igazi lapho kuyiswa khona igazi esikhungweni sokuhlola igazi leyo miphumela ingathenjwa.

“Isikhathi esiningi uma uhlobo lokuhlola igazi lapho kujojwa khona umunwe ngenayiti bese kuthathwa igazi luveza imiphumela eshayisanayo kuye kube ngcono ukuyisa igazi esikhungweni esihlola igazi. Imiphumela ephuma lapho isuke ithembekile,” kusho uHausler.

Okhulumela umasipala weTheku uMnuz Thabo Mofokeng uthe basaluphenya udaba lwalezi zithandani, bazokwazi ukuphendula uma sebephothule uphenyo lwabo.