MHLENGI SHANGASE

UMNYANGO wezeMfundo KwaZulu-Natal uthe awunankinga nokuthi amakhondomu asatshalaliswe ezikoleni zamabanga aphezulu lapho kukhona abafundi asebekhulile kodwa hhayi emabangeni aphansi.

Lo Mnyango usho lokhu nje inhlangano yabafundi iCosas ishaya amakhala ngokufakwa kwamakho-ndomu ezikoleni ithi lokhu kuzokwenza ukuthi abafundi bazibandakanye nocansi ezikoleni.

Umbiko wakamuva i-Annual Surveys for Ordinary Schools for 2009-2010 uveza ukuthi abafundi abangu-18 abenza uGrade 3 bakhulelwa kulesi sifundazwe ngo-2008 nango-2009.

Inyunyana yothisha iNatu ithi isaqhubeka nomkha-nkaso wayo wokusabalalisa amakhondomu ezikoleni ukuze kuliwe nalesi sihlava sokukhulelwa kwabafundi.

Muva nje uphiko lwabesifazane lwe-ANC luphakamise ukuthi akube semthethweni ukuhweba ngocansi.

Inhloko yoMnyango, uDkt Nkosinathi Sishi, ithe ivangeli abalishumayelayo kubafundi ezikoleni ngelokuzithiba.

USishi uthe ukufundisa ngocansi kubalulekile ezikoleni wathi zikhona nezindawo zomphakathi lapho etholakala khona amakhondomu.

“Abafundi sithi mabangazibandakanyi nocansi kodwa abalinde kuze kufike isikhathi sabo sebebadala. Asihambisani nokusatshalaliswa kwamakhondomu emabangeni aphansi kodwa ema-high school lapho kukhona abafundi abadala angasatshalaliswa. Kodwa kuhle siqale ngokubafundisa ukuthi abazithibe kuqala,” kusho uSishi.

USihlalo weCosas esifundazweni, uSizophila Mkhize, uthe bayakuchitha ukusatshalaliswa kwawo ngoba esikhundleni sawo ngabe kulethwa ama-sanitary pads nezinye izinto ezizosiza abafundi.

“Uma uletha amakhondomu ezikoleni ugqugquzela abafundi ukuthi benze ucansi noma yikanjani. Umuntu ofuna amakho-ndomu uyazi ukuthi kumele aye emitholampilo iningi layo eseduzane nezikole,” usho kanje.

USihlalo wenhlangano elawula izigungu zezikole esifundazweni, uMnuz Reginald Chiliza uthe bayahambisana nokusatshalaliswa kwama-khondomu ezikoleni.

“Abantwana bayazibandakanya nocansi ngakho awasatshalaliswe ngoba liphezulu nezinga lokukhulelwa kwabafundi.”

UMnuz Allen Thompson oyiPhini likaMengameli weNatu uthe bayaku-gqugquzela ukuthi abafundi bazithibe wathi kodwa ngenxa yokuthi vele iningi labo lizibandakanya nocansi bayawasabalalisa amakhondomu.

Uthe lokhu bakwenza ezikoleni zamabanga aphezulu wathi lo mkhankaso ungasiza wehlise izinga lokukhulelwa kwabafundi besafunda.

Ukhale nangokuthi kuyadumaza ukuthi uphiko lwabesifazane lweqembu elibusayo luthi akuvunyelwe abantu bahwebe udede ngocansi.

“Ngokuvumela abantu bahwebe ngocansi abafundi bazosika iphethini kulokho babone ukuthi kuyinto enhle uma bezokwenza ucansi ngoba bangahola. Baningi abantu abasebenzisa imishanguzo yengculazi ngakho akumele kugqu-gquzelwe abantu bahwebe ngocansi,” usho kanje.