ABANGANI o Sboniso Mzulwini wase Folweni no Mqondisi Sokhulu wase Mbumbulu abebefunda e- Okumhlophe High, eMlazi abadabule o-A ezifundweni zabo kodwa bantula imali yokufunda. Uyise kaMzulwini uhola impesheni yokuguga, okaSokhulu ungumakhi ngakho ngeke babe nemali yokubaqhuba

SIZWE BLOSE

noMHLENGI SHANGASE

NGESIKHATHI bethola ukuthi baphumelele ngamalengiso bethola inqwaba yo-A kwaMatric bebengazitsheli ukuthi bangamiswa nse imali njengoba bengazi nanokuthi bazothathani bahlanganise nani ukuze bayofeza amaphupho abo emanyuvesi.

ONtandoyethu Ngubane (18) waseMtubatuba esigodini saseNkombose, Sboniso Mzulwini waseFolweni obefunda e-Okumhlophe High noMqondisi Sokhulu waseMbumbulu bajabulisa okwezingane ziphiwa amaswidi ngesikhathi bethola imiphumela yabo kodwa lenjabulo ishabalalise okwamazolo ebona ilanga njengoba bengakwazi ukuyoqhuba izifundo zabo.

UNgubane obefunda eNkombose High akakwazi ukuyoqhuba izifundo zobudokotela ngenxa yokuntula imali, abazali bakhe abasebenzi.

Udabule o-A abayisikhombisa ezifundweni iMaths, Sayensi, Life Sciene, Geography, English, isiZulu neLife Orientation.

UMzulwini noSokhulu abebefunda e-Okumhlophe nabo badabula o-A kwi-Maths, Sayensi, English, isiZulu, Geography, Maths paper 3, ne-Life Orientation.

“Ngithathiwe e-University of KwaZulu Natal ngizokwenza izifundo zobudokotela, inkinga engisabhekene nayo ukuthi ayikho ngisho imali yokuya kobhalisa,” kusho uNtandoyethu.

UMzulwini uthe ushoda ngemali yokwenza iziqu ze-Bachelor of Maths and Science eNelson Mandela Metropolitan, ePort Elizabeth ngoba abazali bakhe abasebenzi.

“Ubaba uhola impesheni yokuguga, umama yena akasebenzi, ngakho kunzima kakhulu. Ngifisa noma ngubani ongangisiza ngifeze iphupho lami,” usho kanje.

USokhulu yena uyise ubamba amatoho njengoba engumakhi kodwa ngeke abe namandla okumqhuba.

“Ngifuna ukwenza iziqu zeMechanical Engineering eNyuvesi yaseKapa kodwa amandla awekho. Siphase kahle kodwa asinayo imali,” kusho uSokhulu.