UNELISWA no-Anele Mxakaza abagqama kuma-Idols SA, ekhasini okusolwa ukuthi ngelabo kuFacebook kuvele ukuthi basamethemba umfundisi osolwa ngokunukubeza abesifazane abasonta ebandleni lakhe ISITHOMBE: FACEBOOK
AMALUNGU esifazane ebandla eliholwa uMprofethi Tim Omotoso, iJesus Dominion International akhwele adilika kwabesifazane okubikwa ukuthi bavulele umholi wawo amacala okunukubezwa ngokocansi athi babehlaleleni bengabiki emaphoyiseni.

Lokhu akusho kuFacebook ekhasini okukholakala ukuthi ngelamawele aseThekwini aduma kuma-Idols SA, * -Anele noNeliswa Mxakaza baseChesterville. Iningi belithi uma kuyiqiniso okushiwo yilaba besifazane ngomfundisi kumele bangazifihli.

Kuqubuke imvunge ngalolu daba ngemuva kokusakazwa kwesiqephu sohlelo iSpecial Assignment lapho kuvele khona abesifazane abathi bebenukubekezwa ngokocansi ngu-Omotoso.

UWendy Shannon obekubhalwe ukuthi ungumculi kuleli bandla, ubhale kuFacebook wakhe ukuthi abantu mabaye kozama kwenye indawo, bona ngeke banyakaziswe yilezi zinsolo. Uthe abesifazane babengakhonjiwe ngasibhamu, kwakumele uma sebenukubeziwe babike emaphoyiseni.

Amawele akhombise ukuphatheka kabi kuFacebook wawo, ngakubize ngokuhudulwa kwegama lalo mphrofethi. Athi * -Omotoso uyindoda ethunywe uNkulunkulu futhi lokhu okushiwo ngaye kuwumbhedo. U-Anele uthe; “Ngisakholelwa kubaba noma sekukhona okushiwo ngaye. UNkulunkulu useveze izinto kimi, ezenza ukholo lwami luvuseleleke.” UNeliswa ukhombise ukunengeka waze walibeka ngembaba elokuthi abantu baswele into abangayikhuluma futhi banesizungu. Uthe; “#RevTimOmotoso, ngathola ithuba lokuhlangana nawe ngakwazi ingaphandle nengaphakathi lakho ushumayela. Uyindoda enamancoko futhi uhlala ukhuluma ngoKrestu neBhayibheli. Ngaphandle kokuthi ngiyakuthanda, uNkulunkulu ungikhombisile, wangembulela indoda elungile oyiyo. Ngempela uNkulunkulu ungikhombisile ukuthi uyindoda yeqiniso likaNkulunkulu futhi useduzane nenhliziyo kaNkulunkulu ngakho akukho okudlula lokhu engizokukhuluma #iLoveTimOmotoso qha qwaba!!" kubhala * -Neliswa. Kweminye imibhalo ugxeke abesifazane abaphumele obala wathi bayamcasula ngesenzo sabo. Phambilini kwabikwa ukuthi la mawele ashiya ikhaya ngemuva kokukhishwa kuma-Idols, ayohlala emzini walo mfundisi eMhlanga, agcina ngokuba yingxenye yeqembu lomculo webandla iGrace Galaxy. Unina wasala ebalisa ngokuthi akasazazi izingane zakhe nazo zingasafuni nokuya ekhaya. Akuphelanga sikhathi eside zalilaxaza iqembu lebandla zikhala ngokuthi azivunyelwe ukucula ngaphandle kufuneka zigxile enkonzweni kuphela. Imizamo yokuthola amawele ayiphumelelanga izolo.