MLUNGISI GUMEDE noMHLENGI SHANGASE

OSOMATEKISI bathi phansi amaphaphu kubantu baseThekwini njengoba bekunokudideka ngokuthi azoma nse amatekisi kusuka namhlanje.

Labo somatekisi abaholwa yinhlangano iKZN Transport Alliance bathi azosebenza amatekisi njengoba besalinde uMasipala weTheku ubuyise izimpendulo.

USihlalo wale nhlangano, uMnuz Eugene Hadebe uthe babe nomhlangano izolo lapho bevumelene ngokuthi amatekisi akasebenze.

“Sihlanganile savumelana ngokuthi izimoto aziqhubeke nokusebenza njengoba sisalinde uMasipala. Amaphaphu phansi kulabo abacabanga ukuthi ziyasuka ngesiteleka,” kusho uHadebe.

Uthe bekulindeleke ukuthi izikhulu zikaMasipala zibuyele kubona ngoLwesine olwedlule kodwa kuze kube yimanje basazilindile.

“Asazi ngempela ukuthi yini ebambile ukuthi kubuye izimpendulo kumasipala ngoba lokho kudala ukuthi isimo singahambi kahle,” usho kanje.

Osomatekisi basanda kungenela ukhukhulelangoqo wesiteleka bekhala ngokuthi amaphoyisa kaMasipala aphuma iqhubu nabo emgwaqweni kunabanye abashayeli.

Bakhala ngokuthi yibona ababoshwa kakhulu emigwaqweni edolobheni eThekwini. Okunye abakufunayo wukuthi zisulwe zonke izikweletu zamathikithi abhalwe ngesilungu abakhala ngokuthi abakuqondi okubhalwe kuwona.

Kubukeka sengathi lo mdonsiswano usekude ukuphela njengoba ingekho efuna ukugoba uphondo phakathi kwezinhlaka ezithintekayo okubalwa noMnyango wezokuThu-tha nokuPhepha kulesi sifundazwe.

Isitatimende esikhishwe nguMasipala iTheku sithe imenenja yedolobha uMnuz Sibusiso Sithole uhlanganile nenhlangano yabashayeli iQina Mshayeli ukuthola umkhombandlela.

Esitatimendeni kuvele ukuthi kuthathwe isinqumo sokuthi azihlehliswe izingxoxo kuze kube nokhukhulelangoqo womhlangano ozofaka zonke izinhlaka ematekisini.

Lo mhlangano uzohlanganisa uNgqongqoshe wezokuThutha nokuPhepha esifundazweni uMnuz Willies Mchunu, iMeya yeTheku uMnuz James Nxumalo, abanikazi bamatekisi nabashayeli.

“Sinxuse ukuthi siwuhlehlise umhlangano size sibe nenkundla lapho kuzoba khona zonke izinhlaka. Besingaziphendula izikhalo zabo kodwa sibonile ukuthi ezinye zazo zithinta yonke imboni yamatekisi yingakho sidinga umhlangano wazo zonke izinhlaka,” kusho uSithole.