IZISEBENZI zoMkhandlu weTheku kuvele ukuthi zibuye zizitamuzele emalini kahulumeni okumele itholwe abantu abangasebenzi.

Lokhu kuvezwe wumbiko wekomiti elicwaninga amabhuku.

Lo mbiko owethulwe emhlanganweni wekomiti elilawula umkhandlu ngoLwesibili uveza ukuthi kunabasebenzi bamasipala abaqashwe ngokugcwele kodwa abahlomulayo ezinhlelweni zemisebenzi yetoho, i-Expanded Public Works Programme (EPWP).

Lolu daba luhoxisiwe ngemuva kwezikhalo ezivele kwamanye amakhansela ngokuthi umbhali wombiko akekho emhlanganweni.

Umhlangano uqhubekile ngaphansi kombandela wokuthi lolu daba luzobhekwa kabanzi emhlanganweni olandelayo.

Ngokombiko kuvela ukuthi ezinhlelweni ezingu-20 kwezingu-58 ngonyaka ka-2015/16, bekuhlomula nezisebenzi zomkhandlu eziqashiwe.

Kuvela nokuthi lezi zisebenzi bezihola kodwa zisebenzisa omazisi okungebona abazo.

Ngesikhathi kwenzeka lokhu, kuthiwa kuchitheke imali engaphezulu kuka-R2.5million.

Iphephandaba iDaily News elisesitebeleni esisodwa neSolezwe liyibonile imibuzo ebidinga incazelo ngokuthi ngabe lokhu bekwenzeka kanjani.

IMenenja ophikweni lwezokuXhumana eMkhandlwini weTheku, uNkk Gugu Sisilana ithe zonke izihloko okusuke kumele kukhulunywe ngazo akuvumelekile ukuba kubhalwe ngazo kuze kube kubhungwa kabanzi ngazo emhlanganweni.

“Kuwubudedengu kuwena ukuthi ubhale ngalolu daba kungakakhulunywa ngalo kabanzi emhlanganweni,” kusho uNkk Sisilana.

IMenenja ye-EPWP, uNksz Kgomotso Mathulo, ithe uMnyango wezemiSebenzi yoMphakathi iwona osingethe izinhlelo ze-EPWP, wengeza ngokuthi imikhandlu yenza esuke iyalelwe kona wumnyango.

“Umgomo wethu usobala, uthi lowo okumele ahlomule ohlelweni kumele akhiphe umazisi wakhe ukuze sigcine imininingwane yakhe,” kusho uNksz Mathulo.

Umholi wekhokhasi ye-IFP eMkhandlwini weTheku, uMnuz Mdu Nkosi uthe abazotholakala ukuthi bayathinteka kulokhu kuzomele bajeziswe.

Ikhansela leDA uNksz Sharon Hoosen lithe njengoba ungekho umgomo wokuqashwa kwabasebenzi be-EPWP emkhandlwini kuzohlale kunezinkinga zokuthi imali yabo iholelwa abantu abaqashwe ngokugcwele.