I-ANC inombono wokuthi iqembu likaDkt Mamphela Ramphele alethule ngoMsombuluko lizophazamisa inqubekela phambili eNingizimu Afrika.

INTATHELI YESOLEZWE

UNOBHALA-Jikelele we-ANC, inhlangano elisha lezepolitiki elisungulwe nguDkt Mamphela Ramphele akukho okutheni ngalo kodwa lizodala izinkinga nokuphazamisa inqubekela phambili yeNingizimu Afrika.

UMantashe ukhulume kanje ngemuva kokuthi uDkt Ramphele ememezele kwabezindaba ukuthi usungula inhlangano ezoba wumkhomba ndlela obheke kwezombusazwe i-Agang SA.

“Okusikhathazayo wukuthi ngesikhathi kusabalala izindaba zalenhlangano umnikazi wayo kwavela imibiko yokuthi useMelika uyofuna uxhaso lwezimali. Ngakho lolu hlobo lwezimali indlela oluqhamuka ngayo lusuke lungezile kuhulumeni kodwa eqinisweni lusuke luzosetshenziswa ukuphazamisa uhulumeni,” kusho uMantashe obecashunwa yi-SABC.

UDkt Ramphele uthe inhlangano ixhaswe ngabantu bakuleli ngemali, wathi akukho mali ayithola emazweni angaphandle.

“Inhloso yokusungulwa kwe-Agang nomongo wabantu bakuleli okusho ukuthi nezimali zivela kubo futhi baphinde bayeseke,” kusho uDkt Ramphele obecashunwa ohlelweni lwezindaba lakwa-SABC, iMorning Live ekuseni izolo.

Le nhlangano bese kunesikhathi kuqagulwa ngalo kodwa uDkt Ramphele engaphumeli obala. Ugcine eyimemezele ngoMsombuluko.

Nokho okudida abantu wukuthi uthi akukabi yinhlangano yezepolitiki kodwa yinhlangano eseyisitebhisi esibheke kwezombusazwe.

Okunye okuvelayo ngalo wukuthi abantu abaphambili kuleli qembu yizingcithabuchopho ezifana noMnuz Moeletsi Mbeki odume ngokugxeka uhulumeni.

Ngonyaka odlule uDkt Ramphele uhambele eMelika lapho ayekhuluma khona eBrown University.

Ebuya lapho wayesha amashushu ethi uhlangane nabantu bakuleli emcimbini ayewuhambele.

Ngemuva kwalokho waya e-Australia nakhona wabuya esenegugu lokuthi ubone abantu bakuleli abazigqajayo ngokuba ngabaseMzansi.

Abahlaziyi abaningi babe nemibono eyahlukene njengoba uSolwazi Steven Friedman ecashunwe ethi uyakweshwama lokhu okushiwo nguDkt Ramphele kokuthi akukabi yinhlangano yepolitiki le kodwa kuseyinhlangano nje ewuhlahlo olubheke kwezombusazwe.

USolwazi Somadoda Fikeni uthe bekufanele uDkt Ramphele acacise zisuka nje umehluko okhona kunhlangano yakhe nalezi ezinye ezivele zikhona kuleli.

UMnuz Prince Mashele yena uthe akukho okusha ngenhlangano kaDkt Ramphele ngoba konke obekusenkulumeni yakhe akunamehluko kodwa usake wakuzwa phambilini kwezinye izinhlangano.

UMnuz Aubrey Matshiqi uhambe emazwini ozakwabo wathi akazange akujabulele ukusungulwa kwale nhlangano ngoba akukho okusho uDkt Ramphele aqhamuke nakho.

IYoung Communist League ithe uDkt Ramphele uhluleke wancama ukudala izinguquko ngesikhathi esaphethe e-University of Cape Town, naseWorld Bank nasemayini iGold Field lapho abenezikhundla ezibalulekile khona abantu basaxhashazwa.