NONHLANHLA MKHABELA

UTHINTEKILE umndeni wabelungu waseWestville, eThekwini ohlwemphu ngesikhathi ulethelwa ngabantu ongabazi usizo lwamagilosa nemali ngeSonto.

Ithimba leWomen’s League yeqembu i-ANC yilona elithole lo mndeni ngohlelo abanalo lokusiza abantu abadingile emiphakathini eyahlukene.

UNkk Tersja Tarin ohlala nomyeni wakhe uMnuz Pierre Tarin nezingane zabo ezimbili uBianca noJonathan bahlala endlini eqashisayo lapho bethi bakhokha khona u-R 5000 ngenyanga.

“Ngingumabhalane esikoleni lapho ngihola khona u-R6 000, uma sengikhokhe i-renti lena esele sekukhona no-R400 wemali yempesheni eholwa ngumyeni wami kumele sizame ukuphila ngayo,” kuchaza uNkk Tarin.

Uthe indodakazi yakhe uBianca ine-bipolar. Njengoba uhulumeni esezovala amanye amaphilisi awakhiphela lesi sifo ngoba ebiza, sekuzoba yinkinga yabo ukuwathenga.

“Impilo inzima, sasinalo ikhaya kodwa umyeni wami walahlekelwa wumsebenzi ngesikhathi nami engangingasebenzi ngaso sabe sesihluleka ukuwukhokhela wasilahlekela,” kulandisa uNkk Tarin othe sebeneminyaka emine behlala emqashweni.

Iphini likaSomlomo wesiShayamthetho KwaZulu-Natal, uMnuz Mtholephi Mthimkhulu, uthe ngalesi senzo bafuna ukukhombisa ukuthi okubalulekile wukusiza umphakathi, hhayi ibala lomuntu.

“Isimo sokushoda kwemisebenzi nobubha akukhethi bala lamuntu ngakho kumele wonke umuntu onakho asukume asize othile odingile, makungabi khona umuntu olahla ukudla emgqomeni kanti kunabantu abangazi bazolala bedleni,” kusho uMthimkhulu.

UNkk Kate Manya we-Women’s League uthe bebevele benalo uhlelo lokusiza abantu abampofu kodwa begxile kakhulu kwabampisholo kodwa manje sebenqume ukuthi kusizwe wonke umuntu odingile.

“Singabantu sonke, akukhathalekile ukuthi linjani ibala lethu kungako sithi wonke umuntu odingayo makasizwe,” kubeka uNkk Manya.

Ngaphandle kokuthengelwa igilosa, abakwaTarin babe sebeqoqelwa imali engu-R450 yokubasiza isikhashana.

UNkk Manya uthe ngoba bebesanda kubathola abakwaTarin basazohlala phansi babheke ukuthi bangasizwa kanjani ngokuzayo.

Uthe: “Okwamanje sizozama ukutholela ingane egulayo imali yesibonelelo sibhekisise nodaba lwamaphilisi abazodinga ukuzithengela wona.”