ONOGADA basebenze kanzima begade uKaMagwaza-Msibi obephelezelwa owakwakhe uMandla. Izithombe: BONGANI MBATHA
ONOGADA basebenze kanzima begade uKaMagwaza-Msibi obephelezelwa owakwakhe uMandla. Izithombe: BONGANI MBATHA

MLUNGISI GUMEDE

UMENGAMELI we-NFP, uNkk Zanele Magwaza-Msibi, izolo uphumele obala okokuqala ngqa wavuma ukuthi iqembu labo libhekene nengqinamba yamakhempu ngaphakathi ebeka ikusasa lenhlangano engcupheni.

Ekhuluma emgubheni wokugubha iminyaka emibili iqembu lasungulwa ePrincess Magogo Stadium, uNkk Magwaza-Msibi uthe kuze kube yimanje basazabalaza kanzima ukubhekana nenselelo eqhamuka nokubakhona kwamakhempu ngaphakathi eqenjini asunguleke ngokhetho. “Maqabane, ngesikhathi kunenqubo yentando yabantu yangaphakathi eqenjini silahlekelwe ngamanye amalungu, amanye awo abambe iqhaza elikhulu ngenkathi kusungulwa iqembu kodwa ayenezinhloso zokungena ezikhundleni,” usho kanje.

UNkk Magwaza-Msibi uthe umuntu ozibiza nge-Power nozibiza ngeFinish uyalizonda iqembu.

Ube esenxusa iqembu ukuba lingcwabe izinkambo ukuze lenze isiqiniseko sokuthi alishabalali.

UNkk Magwaza-Msibi uthe into ebenza ukuthi bahluke kwamanye amaqembu wukubekezela ngoba abaholi babo abazange bajoyine iqembu ngenxa yokugcwalisa izisu zabo kodwa bafuna ukusebenzela umphakathi.

“Esikufundile wukuthi awukwazi ukuthi wethembe umuntu ofikayo eqenjini ngoba usuke ungazi ukuthi uze ngaziphi izinhloso. uze umbone ngokuhamba kwesikhathi esezikhombisa imibala yakhe yangempela,” usho kanje.

Uthe yize zikhona izingqinamba iqembu elibhekene nazo kodwa kuningi abakufundile futhi inhlangano yabo iyadlondlobala.

“Ngesikhathi iqembu lisungulwa, labo abazibiza ngezazi zezepolitiki bathi inhlangano yethu izoshabalala njengamanye angamahlubuka,” usho kanje. Uthe iyamcika indaba yokuthi babizwe ngezingane ze-IFP.

Uthe ufuna ukukucacisa ukuthi abanabo ubudlelwano ne-IFP bona kodwa bayiqembu elizimele futhi elinemigomo yalo.

Uqhube wathi isinqumo sabo sokunqaba ukusebenza ngokubambisana ne-IFP komasipala abangu-19 baKwaZulu-Natal ngemuva kokuthi lingabanga khona iqembu elinqoba ngamalengiso okhethweni lohulumeni basekhaya, siyakuqinisekisa ukuthi bangumJuda nomKristu.

“Ukusebenzisana kwethu ne-ANC sekuhlangabezane nenselelo nokuzamazama okukhulu. Yize eningini lalabo masipala kube yimpumelelo ukusebenzisana, kwabanye omasipala kuyantenga kanti kwabanye kufadabele. Lokhu kwenzeka ngisho sinekomiti labantu ababili inhlangano ngayinye elibhekelele ukuxazilula izinkinga ezikhona,” usho kanje. wengeza ngokuthi yize zikhona izingqinamba kodwa bazohlala esivumelwaneni sokusebenzisana kuze kuphele iminyaka emihlanu abayibeka.

Uthe okubucayi kakhulu wukuthi babumbane baqede uqhekeko balwe nokungaboni ngaso linye.

Angaphezu kuka-20 000 amalungu eNFP abehambele lo mgubho. Nezokuphepha beziqinisiwe ngemuva kwemibiko ethi i-IFP ibihlele ukuba nomhlangano kule ndawo.

Umholi we-IFP esigungwini saseThekwini, uMnuz Mdu Nkosi, uthe abakaze bahlele mhlangano ngalolu suku, wengeza ngokuthi iNFP ibifuna ukwenza ihawu lokuvika ukuthi uma umgubho wayo ungabi yimpumelelo bese ibeka izaba.

Yize zingabanga khona izigameko ezimbi emgubheni kodwa uNkk Magwaza-Msibi uveze ukuthi bazwile ukuthi kunabantu abebefuna ukuthenga izikibha zeqembu labo ngenhloso yokungena enkundleni bazodunga umcimbi.

Uthe amaphoyisa akwazile ukubaxosha.