KUBALULEKILE ukuqala nishaye amafolosi uma nizimisele ukwanelisana ezindabeni zaselawini

Namhlanje, kulesi sikhathi sonyaka ngithe masikhulume ngesihloko esithinta abantu abaningi kodwa esesabayo ukukhuluma ngaso ngokukhululeka. Kuliqiniso ukuthi ukuzingabaza ekwenelisaneni ngokocansi kunemiphumela eminingi engemihle egcina idale ukuhlukana phakathi kwabaningi, kukhubazeke nemindeni ebibukeka iqinile.

Baningi abantu esibabonayo ezindaweni esisebenza kuzo abanezinkinga ezahlukene. Uma usuzilandela uthola ukuthi umsuka wazo zidalwa yimixhantela yezocansi. Ukusebenza ngokugculisayo kwezitho zobulili kwabesilisa nabesifazane ekwanelisaneni ngokocansi kuncike emigudwini yezigaba ezihlanganisa:

n Ukufisa

n Ukuvukelwa

n Uvuthondaba oluhlanganisa ukuqina kwesitho sowesilisa, kudikize izicubu, kuze kuphume isidoda

n Isikhathi sokwethaba kuthi cosololo nasemzimbeni (Resolution)

Lezi zigaba zibalulekile ngoba ukuphazamiseka kwazo kudala izinselelo eziningi. Izinkinga eziba khona kulezi zigaba zisuke zikhomba ukugula nezimo ezehlukene esizophawula ngazo.

Lezi zigaba ezingenhla zilawulwa yinhlanganisela yokuningi emzimbeni okusebenza ngokubambisana. Umuntu uyaye azizwe enelisekile egculisekile uma konke kusebenza kahle emzimbeni. Isimo sengqondo kwabasuke benza le nkonzo simqoka kakhulu kanti nendawo abasuke bekuyo, izinhlobonhlobo zemizwa, izinhlayiyana eziguduza emzimbeni okuthiwa ama-hormones, nobulula bokuhamba kwegazi emzimbeni nakho kumele kuhleleke kahle.

Umsebenzi wami kulokhu akusikhona ukukhuluma ngekhono noma ukungabi nekhono lokwenza kodwa ukuzama ukukhombisa ukuthi yini le eyenza kwenzeke futhi yiziphi izifo ezingaphazamisa leli khono lokwenza. Namhlanje sizogxila ebulilini ikakhulukazi besilisa.

Ake sibheke imizwa emqoka uma kuyiwa kule nkonzo. Uma nisashaya amafolosi (foreplay) nisuke nilungisa ingqondo yenu nithinta imizwa esezindaweni ezahlukene ukuze ibe sesimweni sokwenza le nkonzo. Imizwa iyaxhumana, ixoxe ngaphakathi.

Kuneminye imizwa ekhethekile. Le mizwa singayihlukanisa ngokuthi kuyona kukhona esuka enhla ngasemgogodleni ongasesifubeni okuthiwa yi- sympathetic bese kuthi eminye eminingi esemgogodleni osemsinsileni ibizwa ngokuthi yi-parasympathetic. Ake sibuke lezi zigaba:

n Ukuqina kwenduku kowesilisa: Lokhu kulawulwa yimizwa esemsinsileni eyenza kugcwale igazi ebulilini bowesilisa bese induku iyama ithi mpo. Uyaye uzwe abanye bethi, “nginele ngambona nje kwabanda ngaseqolo”. Noma yisiphi isifo esiphazamisa ukuhamba kwegazi, sithikameza ukuma kwenduku. Lapha ngikhuluma ngezifo ezifana nomfutho ophezulu wegazi i- BP, ushukela ophezulu ongalawuleki (sugar diabetes). Ukulimala emsinsileni nakho kungaphazamisa ukuma kwenduku iqine.

n Ukuphuma kwembewu yobudoda (ejaculation): Ukuphuma kwale mbewu kulawulwa yile mizwa esemgogodleni ongasesifubeni; kodwa ikhona ingxenyana elawulwa yimizwa engasemsinsileni.

Izinhlotshana ezithile zamaphilisi asetshenziselwa umfutho ophezulu wegazi ziyakuphazamisa ukuqina kwenduku nokufika kuvuthondaba (orgasm) kuhlanganisa nokuphuma kwembewu yesilisa. Namaphilisi alwa nengcindezi yasengqondweni (Depressive Disorder) ayakukhinyabeza ukufika kulolu vuthondaba.

Ngiyethemba kuyabonakala manje ukubaluleka kwemizwa ekuvuthweni kwaleli bhodwe. Indawo eniyithintayo emzimbeni kumele kube yileyo ebasela lo mlilo. Imizwa iyasizakala yenze umsebenzi edalelwe wona.

Ake senze nje isibonelo sokungena kwenduku yomuntu wesilisa kowesifazane, ubumnandi obuphelele buncike ekugwemeni ukungena ngokuxhamazela kowesifazane, linda uhambisane nezigqi zokunyakaza zangaphakathi ebulilini bakhe. Ngasekungeneni komlomo wobulili bowesifazane kuqaqele izinyanda zemizwa, kuqhubeke njalo kwehle. Ukunyakaza nokudikiza kwesitho sangasese kowesifazane kwenziwa yimizwa esezicubini esuke isihuba njengamanzi asezobila. Zicije ulinde ungagcini sewenza itiye ngamanzi asahuba.

Le mbiza esuke iphekwa lapha ayincikile kuphela emizweni kodwa incike nakuleya nhlayiyana esiyibize ngama-hormones. Kukhona le nhlayiyana ebaluleke kakhulu okuthiwa yi-testestorone, ngaphandle kwayo amafolosi awawuboni umngcele. I-testestorone yomuntu wesilisa iphindaphindwe kashumi kunaleyo yomuntu wesifazane. Amafutha i-cholesterol awumnyombo wokukhiqizwa kwe- testestorone. Uma isishoda kumele uyothola imijovo yokuyikhuphula kudokotela.

Wazi kanjani ukuthi isiyashoda? Enye yezindlela zokuthola lokho wukuzibheka ekuseni ukuthi induku uvuka imile yini? Uma induku ingasami ekuseni, noma isintengantenga, kungenzeka ukuthi i-testosterone seyehlile emzimbeni. Xhumana nodokotela wakho. Mangigcizelele ukuthi ukuma kwenduku ekuseni masingakuhlanganisi nokugcwala kwesinye uma uvuka uphisiwe.

Ngesikhathi ngisesesikoleni, emuva kokuthi sifundiswe ngosayizi wenduku yomuntu wesilisa, sathola ukuthi wonke umuntu walala ezikalile. Iqiniso wukuthi izinduku lezi azilingani. Ochwepheshe bathi induku yowesilisa ubufishane engu- 4cm uma izilalele nje, ingaluleka ibe ngu-7.5cm isazilalele. Baqhubeka bathi uma isimi mpo ingasuka ku- 13cm ubude iye ku-15.5cm. Bakhona abafowethu ababusiswe baze bafika ku-20cm. Kwabesifazane ubude bobulili kusuka emlonyeni kuya ngasekugcineni ngokujwayelekile kubalelwa ku-11cm.

Ukushesha uchame kuyinselelo enkulu emadodeni. Amanzi amponjwana, ugwayi, nokusebenzisa izidakamizwa, ukuhlalela ovalweni, ingcindezi yengqondo, konke lokhu kungaba yimbangela yalokho. Ukuzithiba nokulungisa isimo sengqondo kungabamba elikhulu iqhaza ekulungiseni lesi simo. Khumbula ukuthi induku engaqinanga ngokwanele inomthelela ekutheni usheshe uchame.

Akhona namaphilisi esiwasebenzisayo ukwenza ngcono lesi simo kanti kubalulekile ukuthi uma owesilisa enenkinga kwezaselawini amtshele udokotela bese niyabheka ukuthi inkinga ilelephi. Kwesinye isikhathi sivele sifike singabantu besilisa sesithi kudokotela makasinikeze amaphilisi azosisiza kanti okumqoka wukufuna umsuka wenkinga indoda ebhekene nayo.

Mpilonhle Mpilonde!