NONTUTHUKO NGUBANE

USEZAME ukuzibulala kabili uNksz Xolisile Mkhulise waseMgungundlovu ophuthelwe uhambo lokuyofunda phesheya ngenxa yenkinga yokungawutholi umazisi.

UNksz Mkhulise (22) akakaze abe nomazisi kodwa esikhundleni salokho unesitifiketi sokuzalwa esikhomba ukuthi uneminyaka engu-15.

Le nkinga uthe usezame ukuyilungisa iminyaka eyisikhombisa selokhu ashaya isitifiketi sabuya sinosuku lokuzalwa aqala ngalo ukuyofunda isikole.

“Benza iphutha babhala unyaka engaqala ngawo isikole njengonyaka wami wokuzalwa. Ngizalwe ngo-1991, ngaqala isikole ngo-1998. Okungixakayo sekuphele iminyaka eyisikhombisa ngilungisa le nto kodwa kuthiwa izincwadi zami zalahleka. Impilo yami imile ngoba angikwazi nokuqasheka, angikwazi nokufunda. Izinto zami zikhomba ukuthi ngineminyaka engu-15,” kusho uNksz Mkhulise.

Le ntokazi iqede uMatric ngo-2011, ngesikhathi isafunda yaba ngomunye umfundi owaba senhlanhleni watonyulwa nguMnyango wezoLimo ukuba ayoqhuba izifundo zakhe zezoLimo phesheya.

“Ngenxa yokungabi nawo umazisi angikwazanga ukuya phesheya, ngaleso sikhathi ngabona sengathi impilo yami iyaphela. Ngasizwa udadewethu sengilenga esihlahleni ngizama ukuzibulala. Isikhathi esiningi bese ngihlala ngokugadwa ngoba bengihlala ngicabanga ukuthi impilo ngabe ingcono ukuba ngiyakwazi ukuthola ipasi,” kusho yena.

Uthe inkinga yakhe useyihambele wonke amahhovisi woMnyango wezaseKhaya kodwa engalutholi usizo.

“Manje angisazi ukuthi ngizokwenzenjani ngoba impilo yami imile. Akukho lapho ngingayanga khona.

Sekufike lapho ukucabanga kuphela, iminyaka iyahamba kodwa ngilokhu ngibambeke eminyakeni engu-15 ekuthiwa nginayo,” kusho yena.

Ngenxa yale minyaka evela esitifiketini sakhe akakwazi ukushaya umazisi ngoba uzophuma neminyaka ekungeyona.

Isibongo sakhe siphinde sangabhalwa ngendlela kulesi sitifiketi nokwenze angakwazi ukubhalisela esikhungweni semfundo ephakeme.

“Ngiyafaka izicelo zokufunda ngithathwe kodwa inkinga ivele uma sengibhalisa, abakwazi ukuthatha umuntu oneminyaka engu-15 nesibongo sami asingafani nesitifiketi sikaMatric. Noma ngifuna umsebenzi abaqashi abakwazi ukungibhalisa ngoba anginawo umazisi,” kusho uNksz Mkhulise.

Ngesikhathi sokuloba izolo akazange atholakale owoMnyango wezaseKhaya ogunyaziwe ukuthi akhulume nabezindaba.

Okukhulunywe nabo bathe angeke bakwazi ukusiza ngoba bengagunyaziwe ukuphawula.