50th anniversary - UBUNGAFUNGA ukuthi bashada kabusha oMnuz Mshiyeni noNkk Ellen Mngadi ngesikhathi benzelwe yizingane zabo umcimbi ngosuku abashada ngalo

NQOBILE MASIMULA

KUBE yinjabulo yodwa ezithandanini zasoSindisweni, eNdwedwe, ngesikhathi izingane zazo zizenzela umcimbi ngosuku ezashada ngalo eminyakeni engu-50 edlule.

UMnuz Mshiyeni (80) noNkk Ellen Mngadi (72) bebenzelwe yizingane zabo ezinhlanu indu-mezulu yomcimbi ngoMgqibelo ekhaya labo. Lezi zithandani zashada ngoNovemba 24, 1962.

Zithi ayikho imfihlo etheni eyenze ukuthi zihlale isikhathi esingaka zishadile kuphela kube wukuhloniphana nokubekezelelana kuyo yonke le minyaka.

UMnuz Mngadi uthe kubajabulisile ukuthi sigcine sifezekile nakubona isisho sokuthi ukuzala ukuzelula amathambo njengoba bengakhiphanga ngisho indibilishi ekwenziweni kwalo mcimbi.

“Besingazi ukuthi nakuthina kuzogcina kwenzekile ukuthi senzelwe yizingane zethu umcimbi omkhulu ngale ndlela,” kusho uMngadi.

UNkk Mngadi uthe bahlangana nomyeni wakhe esaneminyaka engu-21 ngesikhathi evakashele kababekazi wakhe eMaoti nokuyilapho kwakuhlala khona uMngadi esakhula.

“Wangibona khona wase wangilandela kwagcina sekungumuntu engimthandayo njengoba namanje ngisamthanda futhi sihlalisene kahle,” kusho uNkk Mngadi.

Uthe isiyalo angasinika abashadile abasebasha wukuthi baqinisele futhi babekezelelane ukuze bezohlalisana isikhathi eside ngoba ngaphandle kwalokhu kungagcina kuphele konke.

“Ngeke ngiqambe amanga ngithi emshadweni kulula. Yize kunzima khona kodwa kuyaqiniselwa uma ufuna umshado wakho uqhubeke isikhathi eside,” kusho uNkk Mngadi.

Indodakazi yalezi zithandani engeyesithathu ezinganeni ezinhlanu, uNksz Netty Mngadi, ithe bakhethe ukwenzela abazali babo lo mcimbi ngosuku abashada ngalo okunguNovemba 24 ngoba befuna ukubabonga ngokubakhulisa kahle.

“Siyabajabulela abazali bethu ngale ngqophamlando yokuhlalisana emshadweni iminyaka emingaka futhi sifisa ukuthi baqhubeke nokuyiba-mba kanje size sikwazi ukubenzela nokunye okukhulu okudlula lo mcimbi esibenzele wona,” kusho uNksz Mngadi.

Umcimbi udonse usuku lonke kudekwe amatafula kudliwa yonke inhlobo yezibiliboco.