UNGQONGQOSHE wezeMpilo uDkt Sibongiseni Dhlomo echazela iNhloko yoMnyango wezeMpilo kuzwelonke uNkk Precious Matsoso ngezinhlelo zokuthuthukiswa kwezosizo lokuqala ngesikhathi kwethulwa ama-ambulensi asenesikhathi eside engasebenzi. Isithombe: NQOBILE MBONAMBI

LUNGI LANGA

UNGQONGQOSHE wezeMpilo KwaZulu-Natal uDkt Sibongiseni Dhlomo uzwakalise ukuthi yize ishoda eminye yemishanguzo yokuthithibalisa ingculazi, inkinga ayikho kubona kodwa isezinkampanini eziyikhiqizayo.

UDhlomo uthe akuyona yonke imishanguzo eshodayo yama-ARV’s kodwa mibili kuphela eshodayo, hhayi kulesi sifundazwe kuphela kodwa kuzwelonke.

“Kuyiqiniso ukuthi kunokushoda kwezinhlobo ezimbili zemishanguzo i-tenofovir ne-abacavir kepha asikabuzwa ubunzima balokhu. Le mishanguzo ishoda ezinkampanini ezisihlinzeka ngayo,” kusho uDhlomo.

UDhlomo usanda kuveza ukuthi zimbili izinkampani ezihlinzeka ngemishanguzo kuleli, i-Aspen Pharmacare neSisonke Pharmaceuticals.

Enye yalezi zinkampani, i-Aspen Pharmacare, isikuphikile ukuthi kushoda ngakubo.

Uthe bazocela usizo kwezinye izinkampani uma lesi sifundazwe sigcina sishodelwa yimishanguzo.

Uthe yize lezi zinkampani zingekho ohlwini lwezinkampani ezihlinzeka uhulumeni sezivumile ukuthi zingasiza uma kudingeka.

UMnuz Stephen Saad we-Aspen Pharmacare, uthe imibiko yokushoda kwemishanguzo seyenze kwabukeka sengathi inkinga ikulaba abahlinzeka uhulumeni ngemishanguzo.

Uthe kuze kube manje le nkampani inikezele ngemishanguzo ye-tenofovir eyenele ngesikhathi esifanele.

“Sikhiphe imishanguzo ebidingwa wuhulumeni ngesikhathi ebidingeka ngaso njengokwesivumelwano senkontileka yethu ka-70%,” kusho uSaad.

USaad uthe uma bebuka inkontileka yabo noMnyango bayabona ukuthi bakhiqize imishanguzo eyenele.

UDhlomo uphinde waveza ukuthi ama-ambulensi angu-405 abeseduve iminyaka emibili esikhumulweni sama-ambulensi esiseWentworth engasebenzi azoqala ukusebenza kungekudala.

Uthe angu-29 awo azosebenza ukuthwala abesifazane abakhulelwe kuphela.

UDhlomo uthe bazodedela angu-274 bese bededela amanye ekupheleni kwale nyanga.

Ukukhululwa kwala ma- ambulensi kulandela imibiko yabezindaba eveze ukuthi la ma-ambulensi asechithe iminyaka emibili engasebenzi kusukela athengwa kusalungiselelwa iNdebe yoMhlaba ngo-2010.

Kuhlale kunesikhalo emphakathini ngokuthi balinda isikhathi eside i-ambulensi baze baziqashele izimoto zibayise ezibhedlela.

Uyiphikile le mibiko wathi abehleli ngoba engakaphendulwa ama-ambulensi angasebenza.

“Lezi zimoto sizithenga zingenalutho bese kuthathwa esinye isikhathi zishintshwa zenziwa ama-ambulensi. Kulokhu kuthathe isikhathi eside kakhulu ukuthi zishintshwe, manje sezikulungele ukusebenza,” kusho uDhlomo.