URHULANI Baloyi ungumethuli wohlelo lwezingxoxo i-Shift
URHULANI Baloyi ungumethuli wohlelo lwezingxoxo i-Shift
ISHINTSHE unyawo i-Shift eyethulwa nguRhulani Baloyi no-Aaron Moloisi. Lolu hlelo oludlala emini selukhuluma nangezinkinga zempilo nokunye okuningi
ISHINTSHE unyawo i-Shift eyethulwa nguRhulani Baloyi no-Aaron Moloisi. Lolu hlelo oludlala emini selukhuluma nangezinkinga zempilo nokunye okuningi

INTATHELI YESOLEZWE

BAZOFUNDA lukhulu ababukeli bohlelo lwezingxoxo oludlala emini ku-SABC 1 i-Shift njengoba selungasagcini ngokudingida izindaba ezisematheni kodwa selukhuluma ngezempilo, ukudla ngendlela nokunye okuningi.

Esitatimendeni esithunyelwe ngabadidiyeli balolu hlelo bathe angeke lusagxila ezindabeni zobumnandi, ezisematheni kuphela kwazise bafuna ukufundisa abantu uma bebukela lolu hlelo.

Bathe bazothinta izihloko zezempilo, ukudla okunezakhi mzimba nezinkinga ezibhekene nabakhubazekile.

Bathe kwezepolitiki bazobheka okwenzeka kuleli nakwamanye amazwe ase-Afrika.

Lolu hlelo olunababukeli abangu-800 000 kuya ku-1 million luzobuye ludingide indaba yama-Millenium Development Goals, okuwukuqeda ububha, izifo nokufa kwezingane ezisanda kubelethwa.

I-Shift yethulwa ngu-Aaron Moloisi noRhulani Baloyi kanti idlala njalo ngoMsombuluko nangoLwesibili.

Okuthokozelwa ngababukeli balolu hlelo wukuthi uRhulani Baloyi akaboni emehlweni ngakho-ke uma ekhuluma ngezingqinamba zabantu abakhubuzekile usuke azi ukuthi ukhuluma ngani.

U-Aaron kolunye uhlangothi ungumethuli wezinhlelo ohlonishwayo kuleli njengoba eseke wethula izinhlelo eziningi kanti ubuye abe ngumlingisi.

Useke walingisa indawo yesitabane emdlalweni owawubizwa nge-After 9 lapho ayethandana nowesilisa oshadile kodwa ophinde abe isitabane.

Bathe bazobuye bakhulume ngezingqinamba ezibhekene nabantu basemakhaya nalezo ezibhekene nabantu basemadolobheni.

Lapha kukhulunywa ngezemfundo nokuthuthukiswa kwengqalasizinda.

Yize lolu hlelo ludlala emini iningi labantu lisemsebenzini, abaningi bayakuthokozela ukuzwa ukuthi noma besemahhovisi bayakwazi ukuba yingxenye yezingxoxo ze-Shift ngokuthumela imiyalezo ezinkundleni zokuxhumana.

Uyakwazi ukuxhumana nabethuli be-Shift ku-Twitter, Facebook nangokuthumela umqhafazo.

Okunye okuncomekayo ngalolu hlelo wukuthi luyakwazi ukwakha isithombe esihle ngeNingizimu Afrika njengoba lugqugquzela abantu ukuba bathathe izwe labo futhi babe ngamanxusa ngokuphatha kahle izivakashi.

I-Shift idlala njalo ngoMsombuluko nangoLwesibili ku-SABC 1 ngo-1.30 kuya 2.30 emini bebade.