MHLENGI SHANGASE

INHLANGANO yabazali isixwayise uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal ukuthi izowuyisa enkantolo enkulu uma uqhubeka nokunqabela abafundi ukuthi bashintshe izifundo sebekwaMatric.

Kunesikhalo esikhulu ngesinqumo salo Mnyango sokungavumeli noma ngubani ukuthi ashintshe izifundo ngaphandle kwezizathu ezinqala. Inhlangano i-KZN Parents Association ithe kuze kwangenelela abameli bayo ukuze abafundi bavunyelwe.

Le nhlangano yabhalela abameli bayo ngesenzo soMnyango sokunqabela ezinye izikole ukuthi zishintshise abafundi izifundo sebekwa-matric.

Kodwa uMnyango uthe ngeke uvumele noma ngubani ukuthi ashintshe isifundo kodwa kumele kube ngumuntu onesizathu esizwakalayo sokuthi kungani kudingeka ashintshe.

USihlalo wale nhlangano esifundeni iDurban South, uMnuz Vee Gani, uthe lo Mnyango wachitha izicelo zabafundi zokushintsha izifundo ezinjengeMaths benze iMaths Literacy kwa-matric ekuqaleni konyaka ekubeni umthetho uvuma ukuthi bangakwenza lokhu.

Uthe bayifaka kubameli le ndaba ngoba kucindezelwa ilungelo lomfundi. Abameli boMnyango bababhalela bevuma ukuthi bayithola incwadi.

“Awukwazi ukuthi ungaphuca umfundi ilungelo lakhe lokuthi uma ebona ukuthi ngeke ayiphase i-maths ashintshele kwi-maths literacy ngoba umthetho uyavuma. UMnyango ubukuchitha lokhu uthi ngeke ubavumele abafundi ukuthi bashintshe saze sayingena ngokwezomthetho le ndaba ngoba iyasikhathaza,” usho kanje.

Uthe uMnyango ubungafuni ukuthi ushintshe isifundo uma kungukuthi wenza i-accounting noma isayensi okuyinto umthetho ongayivumi.

“Uma umfundi ebona ukuthi ngeke aphase kumele avunyelwe ukuthi ashintshe kunokuthi afeyile ekupheleni konyaka. Akashintshe kusenesikhathi. Sifuna abafundi bangaphucwa ilungelo ngoba wona uMnyango uhlale uthi amalungelo abafundi uwabeka phambili,” usho kanje.

Ukhale ngokuthi ezikoleni eziyishumi okunabafundi abevile kwabayishumi abafaka izicelo zokushintsha i-maths benze i-maths literacy kwathunyelwa izikhulu ukuthi azibheke ukuthi kuyafundwa yini ngoba baningi kakhulu abafune ukushintsha lesi sifundo.

Inhloko yoMnyango, uDkt Nkosinathi Sishi ithe u-matric uyiminyaka emithathu akuwona unyaka owodwa nje kuphela.

“Kwa-matric udinga i-class mark (amamaki owathola unyaka wonke ngokubhala noma ngokukhuluma) ngakho uma ushintsha kwa-matric uwathathaphi? Uma kungukuthi ufuna ukushintsha kunemibandela ebekiwe njengokuthi kumele ube nomuntu ozokufundisa ngoba usuke ungasifundanga leso sifundo kusuka kwaGrade 10. Ngeke uqonde ngezinyangana ezimbalwa ukuthi sinjani,” usho kanje.

USishi uthe abafundi uma befuna ukushintsha bangazibona sebenza iminyaka emibili ngaphezulu.