UNIKEZE abantu baseMgungundlovu ithemba uMvikeli woMphakathi u-Advocate Thuli Madonsela
UNIKEZE abantu baseMgungundlovu ithemba uMvikeli woMphakathi u-Advocate Thuli Madonsela
UMPHAKATHI uzwakalise zonke izinkinga zawo ngisho nezeminyaka kuMvikeli woMphakathi eMgungundlovu izolo. Izithombe: SALVATION MOKGATLHE
UMPHAKATHI uzwakalise zonke izinkinga zawo ngisho nezeminyaka kuMvikeli woMphakathi eMgungundlovu izolo. Izithombe: SALVATION MOKGATLHE

NONTUTHUKO NGUBANE

Ebika eseMgungundlovu

ZITHEMBELE kuMvikeli woMphakathi u-Advocate Thuli Madonsela ukuba azikhiphe enkingeni yeminyaka esezibhekane nazo izakhamizi zaseMgungundlovu.

Izolo umphakathi wakuleli dolobha ufike ngobuningi eCity Hall ukuzozikhalela ngezinkinga zeminyaka ezingasonjululwa.

Ukufika koMvikeli woMphakathi izolo kubuyise ithemba ebeselilahlekile ezakhamizini ebezizwakala noma zikhuluma ukuthi zilindele lukhulu kuyena.

Phakathi kwezinto lezi zakhamizi ebezikhala ngazo kakhulu yizindlu zomxhaso ezathenjiswa zona kodwa lutho ukufika, izindlu zomxhaso ezingekho esimeni esigculisayo, abakhubazekile abangakwazi ukusebenzisa izindlu zomxhaso abakhelwe zona nendaba yamanzi amba eqolo.

Zonke lezi zikhalazo bathe kade babezibika kodwa akukho okwenziwa ngomasipala abahlala kubo.

UMnuz Sbonelo Shangase waseCaluza ngomunye wabantu abasha abakhale kakhulu ngezithembiso ezenziwa kudala kodwa kuze kube yimanje azikafezwa.

“Miningi iminyaka ngizibuza ukuthi yashonaphi imali engu-R20 million eyanikezelwa umphakathi waseCaluza ukuba uthuthuke. Ngicabanga ukuthi ngo-2006 kwamenyezelwa ukuthi kuzokwakhiwa izindlu kulethwe nezinye izinto ezizothuthukisa umphakathi. Kuze kube yimanje asikaze sizwe lutho ngaleyo mali,”kusho uMnuz Shangase.

Ube esenxusa ukuba uMadonsela angenelele, acubungule ukuthi le mali yashonaphi.

UMadonsela emuva kokuzwa zonke izikhalazo zomphakathi uthembise ukuthi uzozilandelela ngendlela efanele ukuze athole isisombululo.

“Ngiyethemba ngizophinde ngibuye unyaka ungakapheli, kuyisifiso sami ukuba ngibuye sekukhona engikuphethe esandleni mayelana nezinkinga enikhale ngazo,” kusho uMadonsela.

Enkulumeni yakhe eyethule kulo mphakathi ngaphambi kokuba bezwakalise izinkinga zabo, ukucacisile ukuthi indaba yezindlu zemixhaso kuzomele nakanjani ilungiswe kungaze konakale kakhulu ngayo eNingizimu Afrika yonke.

Uthe usetholile ukuthi baningi kakhulu abahlukumezekayo ngendaba yezindlu.

“Ngeke ngize ngikhohlwe ngomunye uGogo engake ngahlangana naye. Kwase kudlule isikhathi eside engayitholi indlu ayeyibhalisile. Wanikezwa indawo engenawo umuzi, wakha umjondolo. Ekuhambeni kwesikhathi kwathiwa ukweleta u-R4 000 wetayitela. Lesi ngesinye sezigameko zezindlu esizitholayo. NasoThongathi ngifice izindaba zakhona futhi ezixakayo ngezezindlu,” kusho uMadonsela.

Indawo elandelayo azoyivakashela yi-Free State.