IZIMO zokungathembeki kwabesilisa nabesifazane kubikwa ukuthi yinto eyandile umhlaba wonke. Nezwe laseNingizimu Afrika alisali ngaphandle ocwaningweni olwenziwe yiVictoria Milan ngabantu abashadile abazifunela injabulo ngaphandle komshado

BASALOKHU bezihambele bodwa phambili abesifazane abashadile abanomakhwapheni.

Indlela abenza ngayo, kunzima kakhulu emadodeni ukuthi angababamba kulo mkhuba. Badla besule imilomo.

Benjalo nje abathi uma sebejola bese beba nomehluko kubayeni babo. Okunalokho babukeka bejabule, okwenza abayeni bangasoli lutho.

Lo mkhuba usanda kufakazelwa nayisizindalwazi esihlale senza ucwaningo ngendlela abantu abaziphatha ngayo kwezocansi nakwezothando iVictoria Milan.

Lo wumkhuba obonakala emhlabeni wonke njengoba ucwaningo olwenziwe yile website luhlanganisa inqwaba yamazwe okukhona kuwo neNingizimu Afrika.

Lwenziwe kubantu abangu-7 104 emazweni awu-20. Kuvela ukuthi abesifazane abashadile yibona abahamba phambili ekubeni nomakhwapheni uma kuqhathaniswa nabesilisa.

Izwe elizihola phambili yiFinland.

Emsileni kuvala iCzech Republic. INingizimu Afrika yona ilele isishiyagalombili.

Nongoti kwezobudlelwane bathi lo wumkhuba ongemusha kwabesifazane. Bathi nokho siyanda isibalo.

Lokhu kufakazelwa nayizinkinga ezibikwa abashadile kubona, osekuba abanenkinga yokuthi owesifazane uyajola emshadweni.

UNksz Fikisile Thabethe ungoti kwezobudlelwane esikhungweni iFamily And Marriage Society of South Africa (Famsa), uthi le yinkinga ababhekana nayo mihla namalanga.

“Isikhathi esiningi ngisebenzela kwi-INK Area (izindawo ezihlanganisa Intuzuma, Nanda neKwaMashu) ngihlale ngibhekana nalezi zinkinga kwabashadile,” kusho uNksz Thabethe.

Uthi inkinga enkulu edala lokhu kujola kwabesifazane beshadile, wukuthi abantu abashadile banomkhuba wokuhlala isikhathi eside nenkinga bengayixazululi.

NAKHU OKUNYE OKUHOLELA EKUJOLENI KWABESIFAZANE BESHADILE:

* Ukunganeliseki ocansini, noma nje yindlala yocansi.

* Ukungaqatshulwa nokungasondezwa, bazizwa bengafuneki emadodeni.

Owesifazane uthi uma ethola isoka limqabula, limsondeza limnika nocansi nothando, azizwe ewumuntu asale esenamathela kulo yize engazimisele ngakudivosa futhi.

* Ukushada phezu kwezinkinga ngoba uzitshela ukuthi zizoshintsha uma senishadile.

* Ukunganikezani isikhathi uma senishadile, omunye nomunye adonse aye lapho ethanda ukuya khona.

Lezi zinto ngokusho kukaNksz Thabethe zingalunga uma abathinteka kuzo bengazisukumela bangaziyeki zize zimbondelane.

“Okunye abantu esibeluleka ngakho, wukuthi uma usushadile bangaziyekeleli nje ngoba yilapho okuqala khona impilo yangempela,” echaza.

ONGAKWENZA UKUVIMBA UMJOLO

* Uma kukhona izinkinga othandweni lwakho, musa ukusondelana nowobunye ubulili ongahlobene naye umtshele izinkinga zakho.

Kulula ukuthi angene ngenxeba akunike lokhu acabanga ukuthi uyakudinga. Akunake nize nifike nasocansini, kuvuthe umjolo.

* Ucansi akuyona into yokuxazulula izinkinga.Uma kukhona inkinga emshadweni okungaba eyemali noma nje ukungaxhumani kahle, kuxazululeni.

* Xola ngoba uxola, ungenzi sengathi inkinga ethile idlulile ibe ingadlulile. Lokhu kwenza kube lula ukuthi uhlale umcasukela othandiweyo wakho, bese ujola.

* Abantu abakhuthalele ukuhambela izindawo okutholakala kuzo izeluleko zabaganeneyo ukuze kuliwe nalesi sihlava.

Ungoti uthi kubuhlungu uma abantu sebelethwa yinkantolo ukuthi bazothola ukwelulekwa ngoba nakhu sebefakelene izivimbelo zasenkantolo.

Abantu abaningi abazithola sebekulolu gibe kuleli, kuvela ukuthi abanenimyaka esukela ku-25 kuya ku-50.

‘’Besinayo imibuthano phambilini yokuhambela imiphakathi lapho besiyifundisa khona ngokumele abantu bakwenze ezimeni ezifana nalezi”.

Ngenxa yokuthi bazithola bengasatholi ukuxhaswa ngendlela eyanele lokhu kwagcina kunqamukile