USAZIWAYO uSomizi Mhlongo uyintandokazi noma kuphi lapho ehamba khona
PHEZU kokuba izitabane zivikelekile ngokwemithetho yezwe lapha eNingizimu Afrika kodwa kubukeka liselide ibanga elisazohanjwa ukuthi zingacwaswa.

Lokhu kubonakala ngendlela ezamukelwa ngayo emphakathini engafani.

Indlela okwamukelwa ngayo izitabane zesifazane uma iqhathaniswa nezesilisa ibukeka ingefani futhi inokwenzelela kwesinye isikhathi.

Kugqame kakhulu lokhu emikhakheni ethile yemisebenzi efana nezokungcebeleka.

Endimeni yezokungcebeleka kugcwele izitabane zesilisa futhi zigqamile.

Nabesilisa abangezona abazixwayi uma kuqhathaniswa nezesifazazane.

Ezidumile kwezokungcebeleka nguSomizi Mhlongo, Tha Simelane, Dumi Gwebu, Thami Kotlolo, Selby Mkhize, Bujy, Iko Mesh, Khaya Dladla nezinye. Phesheya ngu-Elton John, Sam Smith, Ricky Martin, Frank Ocean nabanye.

Usomabhizinisi uTammy Jwara oyisitabane sesifazane uthe likhona igebe phakathi kwabo nabesilisa abayizitabane.

Ngokubuka kwakhe, lokhu kudalwa yizinto eziningi phakathi kwazo okukhona neyokuthi abanye besifazane abayizitabane banokudideka okuthile.

“Lokhu kudideka engikhuluma ngakho kudalwa ngabanye besifazane abangesizona ngempela izitabane kodwa abaphila le mpilo ngenxa yokuhlukumezeka phambilini.

“Baze bathi kunokuhlukumezeka kungcono bazame okwehlukile othandweni,” kusho uTammy.

Ngaso lesi sizathu ubona kungelula nokuthi abantu bayamukele ngokugcwele impilo yesitabane sesifazane.

UTammy uthe noma kunjalo, yena uyaqinisekisa ukuthi akazenzi umnumzane nalapho kungekho sidingo.

Ukuziqhelelanisa nabantu endaweni nakho uTammy ukubona njengento eyenza bangamukeleki.

Uthe yena usefana nesilomo sendawo ngoba uyahlanganyela nabantu enze nezinto ezenziwa abesifazane njengokusiza uma kushoniwe noma kunemicimbi.

Uthe lokhu kubaqhatha nabantu ngoba baphenduka inhlekisa kuthiwe bayizitabane ezinjani eziphinde zizaliswe.

Unontandalubukwa weTheku uTha Simelane uthe uke ayibone le nto kodwa akazi idalwa yini.

“Ngisola ukuthi laba besifazane basuke bazenze amadoda kakhulu kanti wona uqobo amadoda awazwani nokuncintisana. Ngaphandle kwalokho phela siyawathanda amadoda thina,” kusho uTha.

UThando Magwaza naye oyisitabane sesilisa uhambe emazwini kaTha wathi avame ukukubona wukuthi ezesilisa ezivama ukungamukelwa kahle ngumphakathi.

“Yithina esingamukeleki kodwa ngeke ngisho ukuthi lokho kudalwa yini. Ngisanda kuhlekwa abanye bethi siyangiphatha yini isilumo nokuthi ngiya nini esikhathini,” echaza.

Uthe lokhu kuyedlulela uma kunesidingo sokuthi aye eminyangweni ethile kahulumeni, ngoba bahlekwa kakhulu uma sekudingeka basho ubulili babo.

Okhulumela inhlangano yezitabane uNonhlanhla Mkhize weDurban Lesbian & Gay Community & Health Centre uthe, njengabo bonke abantu nabo banezinselelo.

“Ukuze umuntu aphumelele kufanele asebenze ngokuphindiwe. Ngisanda kulalela inkulumo kaSomizi Mhlongo, ethi ukusebenzele kanzima ukuba la ekhona namhlanje. Ngike ngize ngithi kungconywana kwabesifazane uma kuqhathaniswa namadoda.

“Ngisho kukhona abasiphoxayo banaka wona kakhulu, ubezwe bekhuluma ngokuhuqana kwezintshebe, bakhulume nangenkonzo yasekameleni bechaza ukuthi amadoda ayenza kanjani,” kusho uNonhlanhla.

Uthe phezu kokuthi sekuphele iminyaka eyevile kwengu-20 iNingizimu Afrika ibuswa ngentando yabantu, ubonga ukwamukelwa nokubhekelelwa ngumthetho-sisekelo.

“Uma ubheka kwamanye amazwe kunzima. Amalungelo ezitabane awekho. Abanqeni ukusabalalisa uhlu lwezitabane ukuze izwe lizazi.

“Thina sivikelekile lana. Kuyenzeka ucwaswe noma ulinyazwe kodwa okuyinto ekhomba ukuthi kusadinga abantu bafundiseke ngokuhlonipha amalungelo abanye,” kuchaza uNonhlanhla.