UNkk Phumzile Ngwane uthi bekungelula ukufunda ngemuva kweminyaka 
ewu-19 engafundi
UMSEBENZI wasezindlini waseFolweni oneminyaka ewu-42 uthe isibindi nokuzitshela ukuthi kukhona okuhle abekelwe khona yikho okumenze wazimisela wafunda.

UNkk Phumzile Ngwane obengomunye wabathweswe iziqu zabo ngeledlule uphothule iDiploma in Human Resources Management, eMangosuthu University of Technology kanti ulinde iminyaka ewu-19 ngaphambi kokuthi aphothule izifundo zakhe. UNkk Ngwane uthe ngo-1998 waphelelwa yimali yokufunda, efunda unyaka wesibili. Uthe yize kwaba buhlungu kodwa waziduduza ngokuthi kuzothi uma eseshadile aqhubeke nokufunda kanti akabuzanga elangeni.

Washada ngo-2002 bahlala izinyanga eziyisikhombisa umyeni wakhe washona.

“Ngaleso sikhathi wayesathi uqedela izikweleti ayezenze ngesikhathi sishada.”

Uthe kwaphoqeleka ukuthi aphume ayofuna umsebenzi ejalidini ashiye indodana yakhe eyayineminyaka emine. “Ngathola umsebenzi owawuphoqa ukuthi ngilale lapho ngisebenza khona, ingane ngayishiya nomama. Inhliziyo yami yayiba buhlungu ngikhulisa izingane zomunye umuntu wesifazane eyami ngilala ngingazi nokuthi ikusiphi isimo."

Indodana yakhe eyayineminyaka emine ngesikhathi kushona uyise manje isineminyaka engu-17.

Uthe waphoqeleka ukuthi ayifundise ukupheka iseneminyaka ewu-7 ukuze ikwazi ukupheka uma engakabuyi emsebenzini.

Ngokuhamba kwesikhathi uthi ufikelwe umcabango wokuthi uzoyithathaphi imali yokuyifundisa ngoba ebona isizoqeda esikoleni.

Kulo nyaka indodana yakhe ifunda uGrade 12.

“Ngakhuluma nomqashi wami ukuthi angisize ngiqhube izifundo zami wangikhokhela imali yokubhalisa. Ngase ngifaka isicelo esikhwameni esikhokhela abafundi abaswele iNational Student Financial Aid Scheme (NFSAS) ngathola uxhaso.”

Uthe ubephuma emsebenzini ayongena ekilasini lantambama eMangosuthu.

Ukwandisa amathuba akhe okuqashwa kulo nyaka ubhalisele ukufundela ubuthisha, iPost Graduate Certificate in Education, (PGCE) e-Unisa.

Ngesikhathi ekhuluma naleli phephandaba uthe usaqhubeka nokusebenza ejalidini futhi ngeke aze ashiye engakawutholi umsebenzi ongcono.