ZIBALELWA ku-54 izikhalo ngamajaji ezenziwa ngabantu onyakeni wezimali odlule.

Lokhu kushiya ngaphandle izikhalo ezingakaxazululwa, ezinye zazo ezindala ezineminyaka engaphezu kwewu-10, ngenxa yombango wezomthetho ngokuthi zingaxazululwa kanjani.

Ekhuluma nabezindaba ngaphambi kokuba ethule isabelomali sakhe izolo, uNgqongqoshe wezoBulungiswa nokuHlumelelisa iziMilo, uMnuz Michael Masutha, uthe iJudicial Service

Commission ibhekene nenselelo yokubhekana nalezi zikhalo ezibhekiswe emajajini.

“Lokhu kudinga ukuthi sixoxe neNhloko yamajaji nabaqondene nomnyango wezobulungiswa sibone ukuthi isebenza kanjani indlela yokuxazulula izikhalo,” kusho uMasutha.

UNobhala-jikelele ehhovisi leNhloko yamajaji, uNkk Memme Sejosengwe, uthe kunezimangalo ezingu-54 abazitholile phakathi kuka-Ephreli 2016 noMashi 2017.

Uthe eziwu-37 seziphothuliwe, wengeza ngokuthi eziwu-17 azikaqedwa.

Yize uNkk Sejosengwe engazange achaze ukuthi zimayelana nani lezi zikhalo kodwa uMasutha uthe zihambisana nokuhamba kancane kokuphuma kwezinqumo neziphathelene namacala okucwasa ngokwebala.

Ekuqaleni kwenyanga ijaji uMabel Jansen lesulile ngenxa yokuthi libhekene nokuqondiswa ubugwegwe obumayelana nokuphawula kwalo ngamacala okudlwengula.

USejosengwe uthe seziqinisiwe ezokuphepha emahhovisi eNhloko yamajaji ngemuva kokugqekezwaa ngoMashi.