09/12/2012 Durban Last ANC meeting at North of KwaZulu Natal in UniZulu before the Mangaung Conference. From Left is Riot Mkhwanazi , President Jecobs Zuma and Dr Zweli Mkhize.
09/12/2012 Durban Last ANC meeting at North of KwaZulu Natal in UniZulu before the Mangaung Conference. From Left is Riot Mkhwanazi , President Jecobs Zuma and Dr Zweli Mkhize.
09/12/2012 Durban Last ANC meeting at North of KwaZulu Natal in UniZulu before the Mangaung Conference
09/12/2012 Durban Last ANC meeting at North of KwaZulu Natal in UniZulu before the Mangaung Conference

CELANI SIKHAKHANE

UMENGAMELI we-ANC, uMnuz Jacob Zuma, uthi sekufanele amalungu kaKhongolose azibuze ukuthi ngabe umholi onjani okudingeka ahole leli qembu ngoba lokhu kuyowasiza ekutheni akhethe umholi ngokucophelela ozokwazi ukuyisa i-ANC phambili.

Ukhulume kanje ngesikhathi ehlangene namalungu kaKhongolose eNyuvesi yaseZululand, oNgoye, izolo embuthanweni obuthathwa ngokuthi ungowokugcina ukuthi ahambele kuwo amalungu eqembu, ikakhulukazi KwaZulu-Natal ngaphambi kwengqungquthela yaseMangaung, eFree State.

“Njengeqembu sivumelene ngokwemigomo okumele sisebenzele phezu kwayo nokunye kodwa manje umbuzo osusele okudingeka sizibuze wona siwuphendule owokuthi njengoba kuyiwa eMangaung hlobo luni lomholi noma lwabaholi esifuna baqhubeke nokuhola inhlangano ngendlela enesithunzi nezokwazi ukuvikela izwe?” kusho uZuma.

Eqhuba uthe i-ANC idinga abantu abangeke bazibone sebebakhulu kunayo kodwa abazobeka izidingo zabantu phambili.

Uthe inkinga ekhona esibhekene ne-ANC yindaba yabantu ababulalanayo bebanga izikhundla zobukhansela nokuyinto ebeka isithombe esibi ngeqembu.

Ubekusho lokhu ekhala nangokuthi kumanje uthola ukuthi kunabantu abathile embuthweni abangakhethelwanga ukuba amakhansela kodwa abazama ngakho konke ukuphazamisa labo abakhethiwe ukuze babonakale bengasebenzi.

Uthe uthola ukuthi eminyakeni emihlanu umuntu asuke anikezwe yona ukuba ahole umphakathi emithathu yayo usuke elwa izimpi zalabo abamphazamisayo bese kuthi sekuyophela isikhathi sakhe kube yima eqala ebhekana nezidingo zabantu.

Ubuye wathi okunye okuyinkinga wukuthi kukhona nalaba abangabe besafuna ukuphuma ezikhundleni kuthi noma umuntu abantu bengasamfuni ebukhanseleni afune ukuphatha isikhundla ngenkani.

“Kunalabo obathola begqame ngomsindo emagatsheni kaKhongolose kodwa uma sebenikwa umsebenzi wokuphatha izikhundla behluleke. Kuhle umuntu agqame ngomsebenzi hhayi ngomlomo. Okunye abantu okumele bakuqonde wukuthi uma usukhethiwe waba ngumholi kusuke kungashiwo ukuthi phakama ngoba usuke uthunywe ukwenza umsebenzi. Mina nje ngithunyiwe ukuthi ngihole iqembu nezwe okuyinto enzima ngoba uma kukhona okubi enikwenzayo kuthiwa uyababona abantu bakaZuma ukuthi benzani. Ngikusho lokhu ngoba ngithe ngingaphandle kwenzeka isigameko saseMarikana nalapho kwakugxekwa mina kuthiwa nangoke uZuma,” kusho uZuma.

UZuma ube esetshela amalungu ukuthi kumele aqonde ukuthi i-ANC ifana nebhasi elikhulu okumele wonke umuntu aligibele bese eba nezwi lokuthi ufuna kube ngubani umshayeli futhi alishayele libheke kuphi ngoba uma kungenjalo kukhona abayolokhu bekhala.

Kulo mbuthano i-KZN ikubeke kwacaca ukuthi ayigudluki futhi ayihlehli esinqumeni sayo esithathile ngobuholi njengoba ikucacisile ukuthi ifuna uZuma aphathe okwesibili, yathi noma ngabe kuthiwa ubengesiyena umuntu wakulesi sifundazwe ibisazomeseka.

Kuthe uma ephuma kulo mbuthano obuhanjelewe amalungu abebalelwa ku-8 000 uZuma wayoba nomhlangano oyinguyazana neSilo samabandla kwaNongoma. Kushaye isikhathi sokushicilela kungakacaci ukuthi bebebhunga ziphi.