UMENGAMELI uJacob Zuma esemngcwabeni womfundisi uKhoza Mgojo ePort Shepstone izolo. Isithombe: PATRICK MTOLO

CELANI SIKHAKHANE

UMFUNDISI wamaWeseli uDkt Khoza Mgojo uchazwe njengendoda eqotho ebiwuthanda umndeni wayo yize ibizinikele ekusizeni umphakathi. Lokhu kuvezwe yindodakazi yakhe uNosipho enkonzweni yomngcwabo ebisogwini sports and leisure centre izolo.

“Ubaba ubengumuntu omnene kithina futhi ubengumyeni oqotho kumama, usenzele konke abenamandla okukwenza njengobaba ngakho besiziqhenya kakhulu ngaye,” kusho uNosipho.

Echaza uthe uyise ugulile kangangokuthi kube nezinyanga ezine ezikhombise ukuthi akusemnandi ngisho ekhaya. UMgojo ubehlushwa yizinso. Uke walaliswa eNkosi Albert Luthuli kodwa ushonele eMgungundlovu. Zonke izikhulumi bezimchaza njengomuntu obambe iqhaza elikhulu emzabalazweni wakuleli futhi owakhomba indlela kwabamabandla ekutheni bangene kwezombusazwe balwe nobandlululo.

UMfu Mvume Dandala obesondelene noMgojo uthe kubekhona izikhathi lapho uMgojo ebemcela ukuthi abhale ngomlando wakhe wokufa kodwa wanqaba kanti ubengazi ukuthi usezoshona.

Ngaphandle kwalokho uphinde wanconywa ngeqhaza lakhe lokulwela abantu abadala ukuthi kumele kuphele ukuthi bahole uma sebeneminyaka engu 65 kodwa abafane nabesifazane bahole beno-60.

UMgojo ubehola ithimba lezifundiswa ezafunda eNdaleni College of Education eyavalwa esemkhankasweni wokuthi ivuselelwe ibe yisikhungo sokuqeqesha ngamakhono.

Abaholi bamabandla bancome neqhaza lakhe ngesikhathi seKhomishini yamaQiniso. Ubengesinye sezifundiswa esihlonishwayo kuleli nasemhlabeni njengoba ethole iziqu zemfundo ephakeme eMelika nakuleli.

Uphinde waba umholi womkhandlu wamabandla iSouth African Council of Churches.

Ushona nje ubesesungule nenhlangano yabadala iSenior citizen.

Ushiye emhlabeni izingane zakhe ezimbili uMxolisi nendodakazi uNosipho, umkakhe uNkk Stella uMaMbhele nabazukulu ababili.