KUsuka kwesokunxele uMnuz Edward Mosuwe, uNgqongqoshe wezeMfundo uMnuz Senzo Mchunu, umphathi wezimali eMnyangweni uNksz Hlengiwe Mncuma, uNdunankulu wesifundazwe uDkt Zweli Mkhize neNhloko yoMnyango uDkt Nkosinathi Sishi betshengisa ukuthi izinga likaMatric linyukile kulo nyaka esifundazweni saKwaZulu-Natal. Isithombe: Reinhardt Hartzenberg

MHLENGI SHANGASE

YIZE inqwaba yabafundi ebiyenza u-matric iphase kahle kodwa iningi lizophenduka omahlalela njengoba zishoda izikhala ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Abafundi ababalelwa ku-136 000 kuzwelonke abaphase kahle bazokwazi ukungena emanyuvesi, kuthi u-135 000 wona ukwazi ukungena ema-University of Technology.

UNgqongqoshe weMfundo eyisiSekelo uNkk Angie Motshekga uzwakalise ukukhathazeka njengoba bebalelwa ku-350 000 abafundi abazodinga izikhala zokufunda.

“Ngabe amanyuvesi azoba nazo yini izikhala zokwamukela bonke abafundi abangaka abaphasile?” kubuza uNkk Motshekga ebuza iPhini likaNgqongqoshe weMfundo ePhakeme uMnuz Mduduzi Manana.

Izinga lokuphasa linyukile kuzwelonke lisuka ku-70.2% liya ku-73.9%, KwaZulu-Natal lanyuka lisuka ku-68.1% laya ku-73.1%.

E-KZN kubafundi abangu-127 258 ababhalile kuphase abangu-93 003 kwafeyila abangu-34 255.

Bangu-34 779 abazokwazi ukufunda emanyuvesi, babe ngu-36 841 abazokwazi ukuyofunda ema-University of Technology.

Indaba yokushoda kwezikhala yenze uMnyango weMfundo ePhakeme wanxenxa abafundi ukuthi bangawachizeli amakolishi ama-Further Education and Training.

UMnyango usujube nethimba elizophenya ngesikhalo sokuthi izinga lokuphasa liphansi njengoba abafundi kudingeka baphase ngo-30%.

Leli thimba okulindeleke ukuthi liqale umsebenzi walo maduzane lizoqhathanisa isitifiketi sakuleli nezamanye amazwe ukubheka ukuthi ngabe sisemgangathweni.

Lizophinde libheke nesikhalazo sezinhlangano zabafundi iCosas ne-YCL ngokushicilelwa kwemiphumela yabafundi emaphephandabeni.

UNkk Motshekga uthe kunzima kakhulu ukuphumelela manje njengoba kudingeka ukuthi umfundi aphase ezinye izifundo ngo-30%.

Uthe kuqala kwakulula kakhulu ngoba uma kade wenza iHigher Grade ibiyehliswa uma ungaphasanga kube ngu-Standard Grade.

“Manje kunzima kakhulu ngoba asisekho i-Standard Grade uma uthole ngaphansi kwalo 30% kulezo zifundo uyafeyila.

“Leli thimba lizophenya nendaba yokushicilelwa kwemiphumela ngoba kunezikhalo,” usho kanje.

Yize nezinga lokuphasa linyukile esifundazweni kodwa sisephansi isibalo sabafundi abaphase iMaths neSayensi.

Abafundi abaphase (eKZN) iMaths babe ngu-54%, abaphase iSayensi babe ngu-61.3%.

INhloko yoMnyango eKZN, uDkt Nkosinathi Sishi, ithe yize isifundazwe senze kahle kodwa kusenesidingo sokuthi kugqugquzelwe ukuthi abafundi benze iMaths.

“Ukuba kuya ngami noma ukuba singakwazi ukushintsha izinto senze wonke umfundi enze iMaths, Maths Literacy neHistory. Kubalulekile ukuthi wonke umfundi azi ukuthi uphumaphi, futhi ubhekephi,” kusho uSishi.

Bangu-63 168 abafundi ababhale iMaths kwaphasa abangu-30 408.

Bangu-45 951 ababhale iSayensi, kwaphumelela abangu-26 783.

Ezweni lonke izinga labafundi abaphase iSayensi limi ku-61% abaphase iMaths libe ku-54%.

UNgqongqoshe waKwaZulu-Natal, uMnuz Senzo Mchunu, uthe bazowuqinisa umkhankaso wokuqeqesha othisha ikakhulu kulezi zifundo.

Uthe kunezikhungo ezingu-98 lapho bezoqeqeshwa khona isifundazwe sonke wathi nesikhungo iDokkies izobaqeqesha labo thisha.

Kunesikole okuvalwe ngehlahla kusona iNtuli Combined, esifundeni iLembe lapho kungazange kuphase ngisho umfundi oyedwa.

UNdunankulu wesifundazwe, uDkt Zweli Mkhize, uzwakalise ukukhathazeka ngokuthi kunezikole okusavalwa ngehlahla kuzona kungaphasi ngisho umuntu oyedwa.