MLUNGISI GUMEDE

KULAMULE ukufika kwamaphoyisa ngesikhathi amalungu esitokofela kwa-Q eMlazi etitinya uzakwabo ngenduku, abanye ababili bacela empunzini ngoba bebasola ngokweba u-R70 000 wesitokofela.

Oshayiwe kuthiwa nguyena ogadle kuqala kozakwabo ngemuva kokuhluthukelwa yinhliziyo kade ephoswa imibuzo mayelana nokuthi ishonephi imali.

Lolu daba lubikiwe emaphoyiseni agcine ebathathile abasolwa namanye amalungu abayisa esiteshini kwayovulwa icala.

Kuthiwa amalungu esitokofela ahlangane lapho abezohlukanisela khona imali ngoMsombuluko abe esebingelelwa ngezindaba ezibuhlungu zokuthi akukho ukudla nenyama abebekulindile ngenxa yokuthi imali intshontshiwe.

Amanye amalungu kuthiwa abeseqashe ngisho izimoto ebezizobathwalela ukudla kanti ababuzanga elangeni.

Ilungu lesitokofela elingathandanga ukuthi lidalulwe, lithe bethuke kwaphela nasozwaneni ngesikhathi befika bethi bazolanda ukudla kwezingane zabo batshelwa ukuthi akukho ngoba kuntshontshwe imali.

“Asisazi ukuthi izingane zethu zizodlani ngokhisimusi njengoba ukudla singasakutholanga, nezalukazi ebesidlala nazo ezinye zikhushukelwe ushukela ngemuva kokuzwa lezi zindaba,” kusho leli lungu.

Lithe isizathu esibenza babone ukuthi bayaxhoshwa wukuthi ozakwabo abazange bawabikele amaphoyisa ukuthi babanjwe inkunzi.

“Basitshele ukuthi babanjwe inkunzi eSiphingo ngeSonto abaphangi babathumba babayisa eShowe lapha befike babalaxaza khona ndawana thize. bacele ukugitsheliswa baze bafika lapha eThekwini,” usho kanje.

Uthe ozakwabo babatshele ukuthi abazange bafikelwe wumqondo wokuyobikela amaphoyisa ngoba bebedideke kakhulu emqondweni.

“Ilungu belikhokha u-R250 wokudla ngenyanga liphinde likhokhe u-R150 wenyama,” lisho kanje.

Lithe umuntu umuntu ngamunye ukhokha u-R5 000 ngonyaka sekuhlangene nenzalo yemali ebolekewayo. Angu-14 amalungu abekade ekhokhe imali egcwele.

“Abanye ozakwethu bahlulekile ukukhokha izimali zabo zacwila,” usho kanje.

Leli lungu liqhube lathi ilungu beliphinde liphoqwe ukuthi liboleke u-R500 ozala u-R700 ubuye usungu R1200.

“Laba ebesibathumile ukuthi bayolanda ukudla yibona abebephethe isitokofela. ababili kubo abandawonye,” lisho kanje.