AMADODA avame ukugqoka amajini awabambayo azibeka engcupheni yokulimala ezithweni zangasese ngoba la majini ahlala kuzo athi ne.

Iningi lamadoda okubalwa kuwo abalingisi abadumile sebekhonze ukugqoka amajini ampintshanayo ngoba ahambisana nemfashini. Lama jini abizwa abizwa ngama-skinny jeans. Lokhu kuthiwa kungabadalela izinkinga esithweni sangasese.

Ungoti wezempilo, uDkt Hilary Jones wenza uhlelo oluxwayisa abantu besilisa ngobungozi bokugqoka amaji-ni abampintsha kakhulu.

“Sengibone abesilisa abaningi besonteke isitho sangasese ngenxa yokugqoka amajini abampintsha kakhulu,” kusho uJones.

Ukhuthaze abantu besilisa ukuthi baqikelele ukuthi kunesikhala esanele esisalayo emabhulukweni abawathengayo.

Uthe amajini abampintshayo angaholela ekutheni babe nezifo ezingavimba imigudu ehamba umchamo kwehlise nezinga lobudoda babo.

“Ukugqoka izingubo ezikubambayo isikhathi eside kungaholela ekutheni kucindezeleke ingxenye yomzimba ethwala umchamo,” kusho uJones.

Ucwaningo lwaseBritain luveze ukuthi owesilisa oyedwa kwabangu-10 baba nezinkinga uma bekade begqoke amajini abampintshayo.

Ungxenye yabo iveze ukuthi izwa ubuhlungu ngasesithweni sangasese kanti enye ithe iba nezinkinga zomchamo kanti oyedwa kwabahlanu ukhala ngokusonteka kwesitho sangasese.

Ukusonteka kudalwa ukunqamuka kokuhamba kwegazi nokuholela ekutheni kudingeke ukuthi bahlinzwe.

Iningi lalabo abagqoka la mabhulu-kwe likwenza ngoba lifuna ukuba sesitayele-ni. Bathe bawagqoka ngisho sebezwa ukuthi awabaphathi kahle uma bekade bewagqokile.

Intatheli yeSolezwe