SHEMBE
SHEMBE
BEKUPHANJANWA endleleni ngesikhathi abantu belibangise entabeni iNhlangakazi, abanye bebeya ngasentabeni abanye abasebenzayo phakathi nezinsuku sebebuya kobeka itshe nenkatha, sebephindela emakhaya.	 Izithombe: NQOBILE MBONAMBI
BEKUPHANJANWA endleleni ngesikhathi abantu belibangise entabeni iNhlangakazi, abanye bebeya ngasentabeni abanye abasebenzayo phakathi nezinsuku sebebuya kobeka itshe nenkatha, sebephindela emakhaya. Izithombe: NQOBILE MBONAMBI

BAWINILE NGCOBO

UNYAZI LWEZULU, umholi wamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni lwenze obese kungajwayelekile ngesikhathi kuqala uhambo lwezinkulungwane zamalungu aleli bandla olubheke entabeni iNhlangakazi izolo.

UMnuz Mduduzi Shembe, Unyazi lwezulu luhambe ibanga elide ngezinyawo, lusuka eBuhleni esigodlweni laze layofika endaweni okuthiwa iseMatsheketsheni lihola ibandla njengoba bekuqala uhambo lokuya entabeni engcwele.

Okhulumela abaseBuhleni uMnuz Thokozani Mncwabe, uthe lokhu okwenziwe uNyazi kuyinto eyayenziwa nguMqali weNdlela, umholi wokuqala wakwaShembe.

“Uvusa okukaMqali weNdlela, uShembe wokuqala. Usezihambele zonke izindawo, kubuye umsunguli webandla,” kusho uMncwabe.

Uthe lolu hambo lwabo olokubuyisa ama-Afrika, lufana nolukaMose ekhipha abantwana bakwa-Israel eGibhithe ebayisa ezweni lesethembiso.

UMncwabe uthe sekuphume iNkanyamba njengoba uNyazi luqale lolu hambo nebandla izolo.

“Uma kuzophuma umuntu omdala, izingane ziqale zibhule amazolo. Sebesibhulele amazolo,” kusho uMncwabe.

Uthe abantu bayoze bafike entabeni ngoLwesibili ekuseni bese kuba nemigubho khona entabeni kanti bazokwehla ngoMsombu-luko ozayo.

Lolu hambo luqalwe uhlangothi lwaseku-Phakameni, kwalandela iThembe-zinhle, kweza abaseGinyezi-nye njengoba sekuwuhla-ngothi lwaseBuhleni.

Abantu bakuleli bandla kukhona lapho bebefike bakhe khona utshani bakhe inkatha bese becosha amatshe bawathwale emakhanda.

UMncwabe uthe lokhu kuyisifungo sokuthi umuntu uyohlala endlini kaJehova.

Amalungu aleli bandla abephume ngobuningi yize ilanga belishisa likhipha umkhovu etsheni, izimoto bezishaye ujenga zibuye zime zicishwe ngenhla yesiminyaminya nokugcwala komgwaqo.

Amaphoyisa abekanisile eqaphe ezokuphepha yize awomgwaqo abengabonwa ukulawula ukuhamba kwezimoto njengoba bekubonakala ezinye sezizakhele eminye imizila yazo zivimba eziza ngaphambili.

Izingane zesikole nabazoya emsebenzini namuhla bafike babeka amatshe nenkatha yawo endaweni ebekelwe lokhu base bephindela emuva.

UMnuz Guqukani Shazi waseZinqoleni kodwa ohlala eTehuis, ehostela, uthe ubengeke asale kuqala uhambo oluya entabeni eyingcwele yize eya emsebenzini namuhla.

“Ngifike ngashiya itshe nenkatha ngakhulekela abangasekho basekhaya, ngazikhulekela nami,” kuchaza uShazi.

Abantu baseMzinyathi naseNgonweni lapho kudlula khona abasuke beya eNhlangakazi bathole ithuba lokwenza imali njengoba bebedayisa iziphuzo nokudla okunhlobonhlobo.

Bebecela umnikelo ngisho bezophuzisa umuntu amanzi.

Imikhiqizo yaleli bandla, Ikhaya ibidayiswa nayo, iphalishi, amanzi novaselina.

UMncwabe uthe abantu bayanxuswa ukuthi bayithenge le mikhiqizo ngoba ayibizi.