KUNOKUDIDEKA ngokusebenza kwezivikela nzalo kwabesifazane abaningi emazweni ahlukene njengoba abanye bengakuqondi kahle ukusebenza kwamaphilisi nemijovo yakho

INTATHELI YESOLEZWE

UCWANINGO olwenziwe kwabesifazane abangu-4 199 abaqhamuka emazweni ahlukene emhlabeni lutshengise ukuthi yingcosana kuphela yabo eyazi ngezivikeli nendlela efanele yokuhlela umndeni.

Iningi labo alazi lutho noma lazi okuncane ngezindlela ezehlukene zokuzivikela abazisebenzisayo ukuhlelela umndeni.

Lolu cwaningo, i-I Plan On, olwenziwa yinhlangano ebizwa ngeMerck eMelika naseCanada lukhishwe ngoJuni nonyaka.

Luqalwe ngoSepthemba no-Okthoba nyakenye kubuzwa abesifazane ngolwazi abanalo ngezinto zokuvikela ukukhulelwa nokuzisebenzisa.

Lwenziwa kwabesifazane abaphakathi kweminyaka engu-18 kuya ku-35 abasebenzinsa izindlela ezahlukene zokuhlelela umndeni.

Phezu kokungafundiseki ngezinto ezivimba ukuba owesifazane akhulelwe uma eya ocansini, laba besifazane bebebala izinkolelo abanazo uma kuza ngasekusebenziseni izinto ezivikela ukukhulelwa.

Abanye bebengayilandeli imigomo ebekelwe ukusebenzisa izivikeli ngoba benalezi zinkolelo obekuphazamisa indlela ezisebenza ngayo.

Iningi lalaba besifazane lisebenzisa amaphilisi okuvimbela ukukhulelwa kodwa alikaze lixoxe noma lifundiswe indlela okuyiyo yokusebenzisa la maphilisi.

Kanti uma behambela odokotela noma imitholampilo abalulekwa ngendlela efanele yokusebenzisa izinto zokuzivikela.

Kulolu cwaningo kuvele ukuthi ezinye zezinkolelo abanazo zithi:

n U-28% wabo ukholelwa wukuthi uma usebenzisa amaphilisi ngeke uphinde uthwale umntwana.

n U-19% ukholwa wukuthi uma uvala inzalo isikhathi eside kudingeka ukuthi uhlinzwe kodwa lokhu akulona iqiniso.

n U-31% uthi amaphilisi iyona ndlela yodwa ephephile yokuvala noma ukuvimbela ukukhulelwa.

n U-19% ubucabanga ukuthi uma weqiwe usuku wangalidla iphilisi elilodwa ngeke ukhulelwe.

n Okunye okuqhamuke kulolu cwaningo wukuthi cishe u-48% wabo uthi uzolinda ufinyelele ezinqumeni ezibalulekile empilweni njengokuthola umsebenzi ngaphambi kokukhulelwa.

n U-76% uthi awukaze uxoxe nabahlengikazi ngamaphilisi abawasebenzisayo ngoba bazitholela ngokwabo indlela okufanele basebenzise ngayo la maphilisi.

Abasebenzisa umjovo (hormonal birth control) bathi bacabanga ukushintsha le ndlela abayisebenzisayo.

Abacwaningi bathi kubalulekile ukuthi uma umuntu ekhetha indlela azwana nayo yokukuvimbela ukukhulelwa axoxisane nomhlengikazi ukuze athathe isinqumo esefundisekile.

Uma esefuna ukushintsha kanjalo aphinde axhumane nodokotela noma umhlengikazi.