NJENGOBA kuvalwe izikole KwaZulu-Natal eminye imindeni izothatha amaholidi okungenzeka ukuthi nemithwalo isisobhokweni sebelindele ukungena indlela.

Njengoba kuqale amaholidi abaningi bayaqikelela ukuthi ngabe konke kulungile yini, ikakhulu abazokudinga uma befika phambili. Kuyenzeka abantu bakhohlwe wukunaka izinto ezimqoka njengama-caravan nama-trailer okuyizinto ezingajwayele ukusetshenziswa phakathi nonyaka.

Kwabanye lokhu kwagcina ukusebenza besemaholidini ePhasika noma kaDisemba futhi abakaze bazihluphe ngokukuhlola ukuthi ngabe kusesimweni esikahle yini njengoba kulokhu kwapaka emuva kwendlu.

Ngoba kunesikhathi eside kangaka kumile kunokwenzeka ukuthi amasondo akhona awasekho esimweni esikahle, ngenxa yokushiswa yilanga ebe emi ndawonye.

Kwa-Goodyear, okuyinkampani esebenza ukukhiqiza nokunakekela amathayi bakhiphe uhlu lwezinto abanikazi balezi zinqola okuzomele baziqaphele ngaphambi kokuthatha uhambo lwabo khona bengeke bazithole sebedla amaholidi eceleni komgwaqo bengasafikanga lapho beya khona.

Bathi amathayi alezi zinqola uma sekunesikhathi agcina ukuhamba ayalimala abe nokufacaka kwezinye izingxenye, kanti ukuba abekhishiwe ngesikhathi zimile zasekwa ngezinsimbi zakhona ngabe kulula.

Uma bewathemba amathayi abo okungcono abaqale bayowahlola ezindaweni zokwenza lokhu ukuze babe nesiqiniseko esigcwele.

Njengemoto nazo lezi zinqola ziyadinga ukuba zibe namasondo ayizipele uma kukhona elilimalayo endleleni.

Kwesinye isikhathi amabhawodi asemasondweni alezi zinqola athi awafane nawemoto ngakho kuyaye kubaluleke ukuphatha amathuluzi okucupha uma kwehla inkinga, futhi ungawukhohlwa ujeke.

Okokugcina bathi qinisekisa ukuthi amalambu akhona asebenza ngendlela ecacile kwabanye abashayeli futhi ikhona i-tape enombala ophuzi enamekwa emzimbeni we-trailer ukuze ibonakale nasebusuku.