IZINGANE zilahleka mihla namalanga lapha eNingizimu Afrika. Lesi sithombe sitshengisa ingane yentombazane ethwele ibhakede lamanzi ehamba yodwa e-Alexandra eGoli. Isithombe: SYDNEY SESHIBEDI

UKWAZI ukuthi ingane yakho ikuphi akukona ukuyilandela nokuyifukamela kepha kubalulekile ukuze wazi ukuthi iphephe kangakanani.

Lokhu kushiwo yinhlangano, iMissing Children ebhekele ukuqinisekisa ukuthi abantu bayaqikelela ukuthi izingane zabo ziphephile futhi awekho amathuba okuthi zilahleke.

Ngokusho kwemininingwane yamaphoyisa, kunyamalala ingane eyodwa njalo emuva kwamahora ayisithupha.

Le nhlangano ithi u-13% wezingane ezilahlekayo zigcina zingatholakalanga.

Lapha eNingizimu Afrika izingane zilahleka ngokuthi zintshontshwe noma zibaleke emakhaya ngenxa yezimo ezibhekana nazo.

Uma ingane ilahlekile kubalulekile ukuthi ubike emaphoyiseni ngokushesha ukuthi ilahlekile.

Ungalindi amahora angu-24 njengokujwayelekile ngoba kukhona ubugebengu obufana nokushushumbiswa kwabantu nezingane, benziwe izigqila zocansi kwamanye amazwe.

Kumele wazi ukuthi ingane yakho ikuphi nobani nokuthi igqokeni ukuze kube lula ukuthi uchaze uma idukile.

Kufanele uqikelele nokuthi unesithombe esisha sayo esingasetshenziswa uma isifunwa.

Ziningi izizathu zokushushumbiswa kwezingane isikhathi esiningi zishushumbiselwa ukusetshenziswa noma ukuba yizigqila zocansi.

Kokunye zingashushu-mbiselwa ukuthi zicele emgwaqweni noma zenze ubugebengu obufana nokugqekeza imizi yabantu nokudayisa izidakamizwa.

IMissing Children ithi yingakho kubalulekile ukuthi abazali bafundise izingane ukuthi zingahambi nomuntu ezingamethembi.

Bathe kuyamangaza ukuthi izigameko eziningi zokuthunjwa kwezingane kuba yizigameko lapho izingane zithunjwa ngabantu ezibaziyo.

Ngakho kubalulekile ukuthi izingane zitshelwe ukuthi zisheshe zisho kubazali bazo uma kukhona umuntu ezingamethembi.

Okunye okubalulekile wukuyethemba imizwa yezingane futhi siyihloniphe.

Kuhle ukuthi umzali azimbandakanye empilweni yengane yakhe kepha angazifaki kuyona ngenkani.

Kumele bazi ukuthi ngobani abangani bengane futhi bakwenze kube lula ezinganeni zabo ukuthi zifune ukuhlala ekhaya nabangani bazo.

Uma ingane isencane yifundise igama layo nekheli lalapho nihlala khona.

Qikelela ukuthi iyalazi igama lakho nenombolo yakho yocingo ngoba awazi ukuthi iyokudinga nini.

Ukwazi lezi zinto kungenza kube lula nokuthi ikwazi ukubuyela ekhaya emuva kokuthunjwa noma ukuduka.

Kungenzeka kuzwakale njengokuyigada ingane kepha kumele abazali bathole indlela yokubheka izinkundla zokuxhumana zezingane zabo.

Uma uthumela umuntu ukuthi alande ingane kungasiza ukwenza indlela yokuthi ingane yakho ibone ukuthi lowo muntu uthunywe nguwe ngempela ukuthi ayilande.

Ningaba nemininingwane ethile otshelwa osuke eyilandile ezokwazi ukuqinisekisa ngawo ukuthi ngempela uthunywe nguwe.

Okunye okungasiza wukuyifaka amabhengela anenombolo yakho mzali yocingo.

Ungakwazi ukuqokelela imininingwane ngengane yakho ezokwenza kube lula ukuthi itholakale uma kwenzeka ilahleka.

Ukwazi kangcono ngalokhu xhumana neMissing Children South Africa ngokushayela ku-021 950 1546 noma uthumele i-email [email protected]