UZOWUSHINTSHA umqondo obuka ngayo izimoto zakwa Toyota uma uthole ithuba lokuvivinya ugearbox abawethule ngonyaka odlule uConstantly Variable Transmission (CVT)
UZOWUSHINTSHA umqondo obuka ngayo izimoto zakwa Toyota uma uthole ithuba lokuvivinya ugearbox abawethule ngonyaka odlule uConstantly Variable Transmission (CVT)

IMOTO: TOYOTA VERSO

KUNINGI abantu abakushoyo ngoToyota, kodwa okubalulekile ngawo wukuthi usalokhu uhamba phambili ngokwakha izimoto ezithembekile abantu abakwaziyo ukumelana nezindleko zazo futhi ufike kuleli wadala amathuba emisebenzi.

Baningi abangashintsha indlela ababuka ngayo izimoto zakwa Toyota uma bengake bathole ithuba lokuvivinya iToyota Verso eyethulwe ngonyaka odlule.

Njengoba ufunda lolu daba uzozibuza uziphendule ukuthi sikuphi pho isimanga ngale moto. Phela kwa Toyota kule moto bethule ugearbox omusha “ohlakaniphile” obizwa nge Constantly Variable Transmission (CVT) kulena eyi 1.8 litre esebenzisa upetrol.

Lo gearbox udle ngokuba lula ngesisindo uma kuqhathaniswa nomdala ngoba ungaphansi ngo 30kg. Uphinde wonge ku petrol.

Amandla awo afinyelela ku 108kW kanye ne torque engu 180Nm okuyenza ibe ubhememe emgwaqeni. Uma uqhathanisa ugearbox omdala wale moto nalona omusha, umehluko mkhulu kakhulu.

Lona omdala bawethula ngo 2009 KwaZulu-Natal wawudle ngokuba isindandanda ungenabo ubuchwepheshe osebutholakala kulona omusha.

Akuwona ugearbox wezimfundamakhwela lona, kodwa kumele uwujwayele. Bheka nje ngoba nakuba uwuhlobo oluzishintshayo, kodwa uyakwazi futhi ukuwushintsha.

Lokhu ungakwenza ngokusebenzisa amagiya amancanyana asezinhlangothini esiteringini. Ungabuye futhi uyishintshe ngokuthi uyifake kwi sport mode, lapho uyizwa khona ishintsha nejubane liphakama.

Ngithole ithuba lokuvivinya lo gearbox imoto inabantu, okwenza ukuthi izwakale ukuthi iyanamathela emgwaqeni, futhi ayizweli noma ithatha amajika.

KUKHONA NOKUNYE OKUSHINTSHILE NGAPHANDLE KUKA GEARBOX

Ushintsho balwenze kwi Verso SX ne TX njengoba i-TX isiphuma namasondo anama rimu futhi yadla ngokuba sporty. Ngaphezu kwalokhu bayifakele ama censor isiyakwazi ukukhononda uma isondela ngasentweni ethile engaba yingozi.

Sebengeze ne Park Assist Control elekelela umshayeli uma epaka. ngesikhathi sokuloba lapha amanani amasha akamuva eVerso asiwatholanga ngesikhathi. ngoba njengoba sibekile ekuqaleni le moto yethulwe ngonyaka odlule.