UMAMA omncane u Nonzuzo Mabaso (18) nosana lwentombazane u- Anikwe Mabaso ejabulela isipho sengane yakhe ayithole ngosuku lukaqala enyakeni. Izolo uvakashelwe nguNdunankulu wesifundazwe i KwaZulu-Natal uDkt Zweli Mkhize noNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal uDkt Sibongiseni Dhlomo
UMAMA omncane u Nonzuzo Mabaso (18) nosana lwentombazane u- Anikwe Mabaso ejabulela isipho sengane yakhe ayithole ngosuku lukaqala enyakeni. Izolo uvakashelwe nguNdunankulu wesifundazwe i KwaZulu-Natal uDkt Zweli Mkhize noNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal uDkt Sibongiseni Dhlomo
UMAMA omncane uNonzuzo Mabaso (18) nomtanawakhe wentombazane u-Anikwe Mabaso ejabulela isipho sengane yakhe ayithole ngosuku lukaqala enyakeni. Izolo uvakashelwe nguNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal Dr Zweli

Mkhize noNgqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal Dr Sibongiseni

Dhlomo 


Isithombe: THEMBA MNGOMEZULU
UMAMA omncane uNonzuzo Mabaso (18) nomtanawakhe wentombazane u-Anikwe Mabaso ejabulela isipho sengane yakhe ayithole ngosuku lukaqala enyakeni. Izolo uvakashelwe nguNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal Dr Zweli Mkhize noNgqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal Dr Sibongiseni Dhlomo Isithombe: THEMBA MNGOMEZULU

NONTUTHUKO NGUBANE

UMAMA osemncane uthole ingane yokuqala ka-2013 esibhedlela i-Edendale, eMgungundlovu izolo emuva kobunzima.

UNksz Nonzuzo Mabaso (18) waseMgungundlovu uthe yize bekunzima ebeletha ingane yakhe yentombazane kusaphele imizuzwana enyakeni omusha (ngo-00.05) izolo, kodwa ujabule esebona isipho sakhe esivela kuMdali.

UNonzuzo utshele Isolezwe ukuthi ingane yakhe uyiqambe ngokuthi u-Anikwe ngoba eyibona iyisipho asinikwe uNkulunkulu ngonyaka omusha.

Uphinde wayala ontanga bakhe abazithola sebekhulelwe ukuba bangazikhiphi izisu ngoba ingane iyisipho.

“Bangazibulali izingane ngoba ziyisipho esivela kuMdali. Ukukhulelwa usemncane kuba nzima kodwa kumele usamukele isimo, ubhekane naso sinjengoba sinjalo. Bekunzima nakimi kodwa sengiyiphethe esandleni ingane yami, ngibonile ukuthi iyisipho sami esihle,” kusho uNonzuzo.

Lo mfundi waseBoston College akuyena kuphela othole ingane e-Edendale ngosuku lokuqala ku-2013 kodwa abanye omama abane nabo bajabulele ukugona ezabo.

UNksz Simangele Ndlela (24) uthole ingane yomfana ngo-7.40 ekuseni, uNksz Nokuthula Mkhize (29) wabeletha intombazane ngo-7.35 ekuseni.

UNksz Zandile Hadebe (31) uthole ingane yomfana ngo-8.25 ekuseni, uNksz Nokuthula Nxele (27) ubelethe ingane yomfana ngo-01.50.

Izolo labo mama bavakashelwe nguNdunankulu waKwaZulu-Natal uDkt Zweli Mkhize noNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal uDkt Sibongiseni Dhlomo ukuzobahalalisela babanikeza nezipho.

Banxuse omama ukuba banakekele izingane zabo futhi bahlale beziqaphile ukuthi ziphephile ngaso sonke isikhathi.

Okhulumela isibhedlela uNksz Samke Mncube ubongele omama ngezingane zabo ezizalwe ziyimiqemane.

“Isibhedlela siyajabula ngokusiza omama ukuba babelethe izingane eziphephile ngalesi sikhathi sokuqala konyaka.

“Sifisa ukuba sihlale sisebenzisana kahle nomama abazithwele ukuze kungabi nazinkinga uma sebebeletha,” kusho uMncube.

n EGauteng khona kuzalwe izingane ezingu-57 ezibhedlela eziyisikhombisa zakhona izolo.

UNgqongqoshe wezeMpilo eGauteng, uMnuz Hope Papo uhalalisele bonke omama ababusiswe ngabantwana ngosuku lokuqala onyakeni omusha.