UPHROJUSA we-house uCuloe De Song uthi awukho umsebenzi awenzayo ngaphandle komculo nokuyinto ayithandayo. Isithombe: Paballo Thekiso

KUNOPHROJUSA noma oDJ abanenhlanhla yokuthi bethi befika nje emculweni abantu bamamukele ngezandla ezimhlophe, bewuthokozele umculo wabo. Omunye walabo phrojusa nguCuloe De Song owangena emculweni ngo-2008 ngemuva kokuhambela ingqungquthela yokucobelelana ngolwazi eBarcelona, eSpain, iRedbull Music Academy. UCulolethu Zulu osedume kakhulu ngelikaCuloe De Song odabuka eShowe, KwaZulu-Natal, wafike wamangaza abaningi kule ngqungquthela kangangokuba ingoma yakhe ethi The Bright Forest nethi African Subway ezithakwe ngezinsimbi ezinesigqi sase-Afrika zamenza waduma emazweni amaningi.

Ngemuva kokuhlanganiswa noNathi “DJ Black Coffee” Maphumulo nguDJ Kabila, uCuloe akabange esabheka emuva njengoba ehambela amazwe omhlaba ukuyodlala khona. Phakathi kwamazwe awahambelayo kubalwa i-Italy, Spain, France, Dubai namanye. UFANELESIBONGE BENGU uxoxisane nalo phrojusa osekhiphe ama-albhamu amabili okungethi The Giant Leap nethi Elevation ayikhiphe nyakenye negabe ngezingoma okubalwa kuzo ethi Yini Ngawe ayenze noShota.

Uyichithe ngokwenzani imizuzu engu-67 ngoLwesithathu njengengxenye yokugubha usuku lokuzalwa kukaDkt Nelson Mandela?

Angenzanga imisebenzi yezandla eminingi. Engikwenzile wukuthi ngingene ezinkundleni zokuxhumana ngadlulisa ukubonga kuTata uMandela. Njengomuntu ohambela amazwe omhlaba ngihlangana nabantu abehlukene abangibuza ngoTata lokhu okungezinye zezinto ezingikhombisa ngokuthi sinenhlanhla enjani njengeNingizimu Afrika ukuthi sibe nomuntu onjengaye.

Uhlale njalo usekuhambeni, usithola nini isikhathi sokuya Eshowe uyobona umndeni wakini?

Khona ngihlale njalo ngimatasa. Uma likhona ithutshana ngiyaya ekhaya ngiyobona umama noma kwesinye isikhathi sihlangana emgwaqweni. Ngimbona ngaleso sikhashana bese ngiphuthuma emsebenzini.

Ontanga yakho abaningi bathanda umculo waphesheya kwezilwandle, wena kungani uthanda onesigqi sase-Afrika?

Okokuqala nje ngingowakwaZulu nokuyilapho imvelaphi yami ikhona. Mina ngithanda izinto zesintu namasiko lokho engikuveza emculweni wami. Njengoba usho nje, intsha eningi ithanda umculo waphesheya kodwa esengiqala ukukubona manje wukuthi umculo we-house wakuleli yiwo osuhamba phambili manje emhlabeni.

Indlela ogqoka ngayo isho ukuthini kuwena njengoba uthanda ukufaka isigqoko?

Isho ubumina. Uyohlale njalo ungibona ngigqoke kanje. Kodwa umthelela wayo wukuthi ngithanda isintu nanokuhambela izindawo ezahlukene yikho okungenza ngigqoke kanje ngoba ngifuna ukwahluka kunabanye abantu.

Ngaphandle komculo, ikhona enye into oziphilisa ngayo?

Umculo yiyona nto engiphila ngayo. Zonke izinsuku zesonto ngihlale ngenza umculo. Ngihambela izindawo ngiyodlala noma ngibe sestudiyo ngenza amaculo amasha. Umculo uhlanganisa umhlaba yingakho ngiwuthanda. Kumanje nje ngimatasa ngenza kabusha ezinye zezingoma zabantu okubalwa kuzo nekaDJ Kent.

Kunjani ukusebenzisana nomuntu onjengoBlack Coffee njengoba ehlonishwa umhlaba wonke?

Kuyisibusiso njengoba engumuntu owenza izinto ezinkulu ekubeke eceleni ukuthi ukhubazekile kwazise usebenzisa isandla esisodwa. Lokhu kuyangisiza ngoba ngincela ulwazi kuye lokho okuba nomthelela ezingomeni zami.